Календарно-тематичне планування фізика 9 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

04.09.2021

127

12

0

Опис документу:
Календано-тематичне планування фізика 9 клас на 2021-2022 навчальний рік. Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу

(105, 3 години на тиждень, 4 години – резервних)


№ з/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1


Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

2Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції.

Магнітне поле Землі

3


Магнітне поле струму. Правило свердлика

4


Розв'язування задач

5


Сила Ампера

6


Розв'язування задач

7


Розв'язування задач

8


Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

9


Електромагніти та їх застосування

10


Розв'язування задач

11Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

12


Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

13Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний

електричний струм

14


Розв'язування задач

15Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

16


Захист учнівських проектів

17


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

18


Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

19
Аналіз контрольної роботи. Світлові явища.

Джерела та приймачі світла. Швидкість

поширення світла

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, тонкої лінзи;

формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла;

принцип дії найпростіших оптичних приладів;

вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору;

одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

20
Світловий промінь і світловий пучок. Закон

прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

21


Розв'язування задач

22Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

23


Розв'язування задач

24
Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

25Заломлення світла на межі поділу двох

середовищ. Закон заломлення світла

26


Розв'язування задач

27
Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

28Розкладання білого світла на кольори.

Утворення кольорів

29


Інтерактивна подорож «Лінзи. Оптична сила лінзи»

30Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

31


Розв'язування задач

32


Розв'язування задач

33
Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

34Віртуальна подорож «Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція»

35


Захист учнівських проектів

36


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

37


Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

38
Аналіз контрольної роботи. Виникнення та

поширення механічних хвиль. Фізичні

величини, які характеризують хвилі

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних та електромагнітних хвиль;

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону);

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій, залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

39


Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

40

Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

41


Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

42


Інтернет подорож «Шкала електромагнітних хвиль»

43Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

44


Захист учнівських проектів

45Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

46Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

47
Аналіз контрольної роботи Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Знаннєвий компонент:

знає сучасні моделі атома та ядра;

описує досліди Резерфорда, йонізаційної дії радіоактивного випромінювання;

знає поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда, ядерної та термоядерної реакцій;

розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір;

знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Діяльнісний компонент:

пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

користується дозиметром (за наявності);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

48


Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

49Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

50


Розв'язування задач

51


Розв'язування задач

52Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

53


Розв'язування задач

54


Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

55


Розв'язування задач

56Інтерактивна подорож «Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики»

57


Захист учнівських проектів

58


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

59Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина І

60
Аналіз контрольної роботи Рівноприскорений

прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість

рівноприскореного прямолінійного руху

Знаннєвий компонент:

знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття інерціальної системи відліку, прискорення, імпульсу тіла, прискорення вільного падіння; перший, другий та третій закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон збереження імпульсу;

наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

основні закони і закономірності, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;

історію розвитку фізичної картини світу;

роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства;

сучасну фізичну картину світу.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів та під час виконання лабораторних робіт;

характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху;

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

Ціннісний компонент:

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

61


Розв'язування задач

62Переміщення під час рівноприскореного

прямолінійного руху. Рівняння координати

63


Розв'язування задач

64


Розв'язування задач

65


Розв'язування задач

66Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

67


Другий закон Ньютона

68


Розв'язування задач

69


Третій закон Ньютона

70Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

Прискорення вільного падіння

71


Розв'язування задач

72


Розв'язування задач

73


Рух тіла під дією сили тяжіння

74


Розв'язування задач

75


Розв'язування задач

76Інтерактивна екскурсія «Рух тіла під дією

кількох сил»

77


Розв'язування задач

78


Розв'язування задач

79Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

80Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина ІІ

81Аналіз контрольної роботи Взаємодія тіл.

Імпульс. Закон збереження імпульсу

82


Розв'язування задач

83


Розв'язування задач

84Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

85


Розв'язування задач

86Застосування законів збереження енергії та

імпульсу в механічних явищах

87


Розв'язування задач

88


Розв'язування задач

89


Розв'язування задач

90
Інструктаж з техніки безпеки

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону

збереження механічної енергії

91
Фундаментальні взаємодії в природі. Межі

застосування фізичних законів і теорій.

Фундаментальний характер законів збереження

92Розв'язування задач. Підготовка до

контрольної роботи

93Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

94Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських

проектів

95


Захист учнівських проектів

96


Захист учнівських проектів

97


Захист учнівських проектів

98
Еволюція фізичної картини світу. Розвиток

уявлень про природу світла. Фізика і

науково-технічний прогрес

Фізика та екологія

99Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Знаннєвий компонент:

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання;

фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів;

фізичні основи безпечної енергетики.

Діяльнісний компонент:

визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

100


Альтернативні джерела енергії

101Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та

енергетики в Україні та світі

102-105


Резерв


Орієнтовні теми навчальних проектів


Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.


Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.


Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.


Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.


Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

з/п

Тема

Назва роботи

Дата

1

МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту


Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції


Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»


Захист учнівських проектів


2

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала


Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла


Інтерактивна подорож «Лінзи. Оптична сила лінзи»


Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи


Віртуальна подорож «Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція»


Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»


Захист учнівських проектів


3

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів


Інтернет подорож «Шкала електромагнітних хвиль»


Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»


Захист учнівських проектів


4

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Інтерактивна подорож «Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики»


Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»


Захист учнівських проектів


5

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина І

Інтерактивна екскурсія «Рух тіла під дією кількох сил»


Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»


6

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина ІІ

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереженнямеханічноїенергії


Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»


Захист учнівських проектів


Захист учнівських проектів


7

Загальна кількість:

Лабораторних робіт – 7

Контрольних робіт – 6

Захист учнівських проектів – 5

Тематичних оцінювань – 6

Графік проведення контрольних, лабораторних робіт та навчальних проектів з фізики 9 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.