Календарно-тематичне планування фізика 11 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 11 Клас

06.09.2021

136

9

0

Опис документу:
Календано-тематичне планування фізика 11 клас на 2021-2022 навчальний рік. Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

(105 годин, 3 години на тиждень)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Розділ І Електродинаміка

Частина 1. ПОСТІЙНИЙ Електричний струм

1


Електричний струм

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід, магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне та магнітне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца, формули сил Ампера та сили Лоренца, правило Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі. Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС. Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.


Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електро-магнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів

2Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

3


Розв’язування задач

4Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

5


Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

6


Розв’язування задач

7


Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

8


Розв’язування задач

9Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

10


Інтерактивна подорож «Електричний струм в металах»

11Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

12


Електричний струм в електролітах. Електроліз

13


Розв’язування задач

14


Електричний струм у газах

15


Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

16


Електричний струм у напівпровідниках

17


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

18Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

19


Захист навчальних проектів

Розділ І. Електродинаміка

Частина 2. Електромагнетизм

20


Аналіз контрольної роботи Магнітне поле

21


Сила Ампера

22


Розв’язування задач

23


Сила Лоренца

24


Розв’язування задач

25Віртуальна подорож «Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції»

26


Розв’язування задач

27


Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

28


Розв’язування задач

29


Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

30


Електромагнітне поле

31


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

32Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

33


Захист навчальних проектів

Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

34Аналіз контрольно роботи Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.


Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

35Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному

контурі. Формула Томсона

36


Розв’язування задач

37


Змінний струм. Генератори змінного струму

38


Розв’язування задач

39


Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

40


Розв’язування задач

41


Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

42Інтернет екскурсія «Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор»

43


Розв’язування задач

44Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

45


Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

46


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

47Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

48


Захист навчальних проектів

Розділ ІІІ. Оптика

49


Аналіз контрольної роботи Розвиток уявлень про природу світла

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція

зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

50


Відбивання світла. Закони відбивання світла

51


Розв’язування задач

52


Заломлення світла. Закони заломлення світла

53


Повне відбивання світла

54


Розв’язування задач

55


Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 5. Дослідження заломлення світла

56


Інтерактивна екскурсія «Лінзи. Побудова зображень у лінзах»

57


Розв’язування задач

58


Формула тонкої лінзи

59


Розв’язування задач

60Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

61


Оптичні системи. Кут зору

62


Дисперсія світла. Спектроскоп

63


Інтерференція світла

64


Дифракція світла

65


Розв’язування задач

66Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 7. Вимірювання довжинисвітлової хвилі

67


Формула Планка. Світлові кванти

68


Розв’язування задач

69


Фотоефект. Закони фотоефекту

70


Розв’язування задач

71


Шкала електромагнітних хвиль

72


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

73


Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»

74


Захист навчальних проектів

75


Аналіз контрольної роботи Захист навчальних проектів

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

76


Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.


Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

77


Розв’язування задач

78


Види спектрів. Основи спектрального аналізу

79


Віртуальна подорож«Квантово-оптичні генератори (лазери)»

80Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

81


Розв’язування задач

82


Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

83


Розв’язування задач

84


Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

85Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

86Інструктаж х техніки безпеки Лабораторна а робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

87


Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

88


Розв’язування задач

89


Елементарні частинки

90


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

91


Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

92


Аналіз контрольної роботи Захист навчальних проектів

93


Захист навчальних проектів

94-105


Резерв
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розділ І Електродинаміка

Теми проектів

1.Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу.

2.Особливості електричних кіл із напівпровідниковим діодом.

3.Електропровідність різних речовин і матеріалів.

4.Майстер-клас для молодших школярів «Джерела електричного живлення із підручних засобів. Характеристики цих джерел».

5.Аргументи і факти, які свідчать про необхідність знати базові поняття й закони електродинаміки для медиків, ІТ-фахівців, юристів, економістів.

6.Дивовижна електродинаміка: просто про складне.


Теми рефератів і повідомлень

1.Дія електричного струму на організм людини.

2.Засоби захисту від ураження електричним струмом.

3.Причини ураження електричним струмом.

4.Сучасні джерела електричного струму та їхні характеристики.

5.Четвертий агрегатний стан речовини та його особливості.

6.Переваги і недоліки застосування електролізу в промисловості.

7.Електрика у світі тварин.

8.Історія відкриттів, які зумовили розвиток електродинаміки.

9.Цікаві факти з життя науковців — дослідників електрики.

10.Практичне застосування закону електромагнітної індукції.

11.Врахування самоіндукції в електричних колах.

12.Використання магнітних полів у медицині.

13.Гіпотези про природу кульової блискавки.

14.Вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини. Геопатогенні зони.

15.Міжнародний день жінок і дівчат у науці: історія виникнення.


Теми експериментальних досліджень

1.Розрахунок шунтів і додаткових опорів для вирішення певних завдань електродинаміки.

2.Дослідження специфічних властивостей р-n-переходу.

3.Визначення електрохімічного еквівалента речовини.

4.Дослідження явища електромагнітної індукції.


Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

Теми проектів

1.Трансформатори і передача енергії.

2.Побудова моделі енергосистеми України.

3.Особливості випромінювання і приймання електромагнітних хвиль.

4.Роль електромагнітних хвиль у повсякденному житті людини.

5.Тренінг для молодших школярів «Правила безпеки, які має знати і виконувати кожен».


Теми рефератів і повідомлень

1.Використання електромагнітних хвиль у техніці.

2.Переваги і недоліки використання відновлюваних джерел енергії.

3.Енергоресурси України. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

4.Використання електромагнітних хвиль у медицині.

5.Процеси, що відбуваються в тканинах організму людини під впливом електромагнітних хвиль.

6.Вплив електромагнітних полів побутових приладів на організм людини.

7.Історія створення НВЧ-печі.

8.Сучасний супутниковий зв’язок. Супутникові системи.

9.Чи обійшлося б людство без наукових відкриттів, які зробили жінки?


Теми експериментальних досліджень

1.Дослідження процесів, які відбуваються під час обертання металевого витка в магнітному полі.

2.Отримання вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі та визначення параметрів, від яких залежить їхня частота.

3.Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.


Розділ ІІІ. Оптика

Теми проектів

1.Майстер-клас для молодших школярів «Оптичні явища в природі».

2.Оптичний телеграф Клода Шаппа.

3.Застосування інтерференції в техніці.

4.Практичне застосування дифракції.

5.Фотовиставка «Інтерференція і дифракція навколо нас».

6.10 дослідів з оптики для вебінару «Ненудна наука».


Теми рефератів і повідомлень

1.Недоліки оптичної системи ока.

2.Механізми сприйняття кольорів.

3.Механізми захисту фоторецепторів і явище адаптації.

4.Дифракційні методи дослідження структури речовини.

5.Оптоволоконні лінії зв’язку. Приклади функціонування оптоволоконних мереж.

6.Навігатор: принцип роботи й основні функції.

7.10 цікавих фактів про оптичні явища.

8.Жінки в науці.


Теми експериментальних досліджень

1.Визначення роздільної здатності людського ока.

2.Експериментальна перевірка законів відбиття світла за допомогою підручних засобів.

3.Визначення оптичної сили лінзи в окулярах.

4.Вплив світлофільтрів на дифракційну картину.Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

Теми проектів

1.Фізичні основи роботи лазерного принтера.

2.Перспективи використання надпровідності.

3.Складання радіаційної карти регіону.

4.Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

5.Святкування Дня науки у школі.


Теми рефератів і повідомлень

1.Біофізичні механізми дії йонізуючого випромінювання на клітину.

2.Екологічні наслідки безвідповідального використання атомної енергії.

3.Вплив людського фактора в аваріях на атомних станціях.

4.Застосування радіонуклідів у медицині.

5.Рентгенівська комп’ютерна томографія та її види.

6.Віддалені наслідки радіаційного опромінення.

7.Вплив лазерного випромінювання на організми та його застосування в медицині.

8.Жінки – лауреатки Нобелівської премії з фізики.

9.Повчальні історії з життя фізиків.

10.Основні напрями науково-технічного прогресу.

11.Атомна енергетика України.

12.Цікаві факти з життя першої жінки, удостоєної Нобелівської премії.


Теми експериментальних досліджень

1.Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини.Графік проведення контрольних та лабораторних робіт з фізики 11 клас.

зп

Тема

Назва роботи

Дата

1

ПОСТІЙНИЙ Електричний струм

Лабораторна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників


Лабораторна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму


Інтерактивна подорож «Електричний струм в металах»


Лабораторна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу


Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»


Захист навчальних проектів


2

Електромагнетизм

Віртуальна подорож «Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції»


Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»


Захист навчальних проектів


3

Електромагнітні коливання і хвилі

Лабораторна а робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки


Інтернет екскурсія «Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор»


Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»


Захист навчальних проектів


4

Оптика

Лабораторна а робота № 5. Дослідження заломлення світла


Інтерактивна екскурсія «Лінзи. Побудова зображень у лінзах»


Лабораторна а робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз


Лабораторна а робота № 7. Вимірювання довжини світлової хвилі


Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»


Захист навчальних проектів


5

Атомна та ядерна фізика

Віртуальна подорож«Квантово-оптичні генератори (лазери)»


Лабораторна а робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду


Лабораторна а робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями


Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»


Захист навчальних проектів


Лабораторних робіт – 9

Контрольних робіт – 5

Навчальних проектів – 4

Тематичних оцінювань – 5Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.