Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування фізика 10 клас на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

06.09.2021

121

9

0

Опис документу:
Календано-тематичне планування фізика 10 клас на 2021-2022 навчальний рік. Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

(105годин, 3години на тиждень, 4 години – резервних)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

ВСТУП

1


Зародження й розвиток фізики як науки

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики, розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань.

Діяльнісний компонент

Вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань, застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах.

Ціннісний компонент

Усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

2Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

Невизначеності вимірювань

3


Скалярні та векторні величини

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

4


Основна задача механіки. Абетка кінематики

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість, прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху, сила пружності, сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, сила тяжіння, момент сили, умови рівноваги, механічна робота різних

сил, імпульс, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії. Визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці. Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння. Вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої. Володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл. Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки, закони збереження в механіці, умови рівноваги тіл, знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль.


Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ.

5


Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

6


Закони додавання переміщень і швидкостей

7


Розв'язування задач

8


Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

9


Розв'язування задач

10Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

11


Вільне падіння

12Інтерактивна подорож «Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

13


Розв'язування задач

14


Рівномірний рух матеріальної точки по колу

15


Розв'язування задач

16


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

17


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

18


Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

19


Аналіз контрольної роботи. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

20


Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

21Віртуальна подорож «Гравітаційне поле. Сила тяжіння.

Перша космічна швидкість»

22


Розв'язування задач

23


Сила пружності. Вага тіла

24


Сила тертя

25


Розв'язування задач

26


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

27


Рівновага тіл. Момент сили

28


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

29


Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

30


Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

31


Розв'язування задач

32


Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

33


Розв'язування задач

34


Інтернет екскурсія «Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила»

35


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

36Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

37


Аналіз контрольної роботи. Види механічних коливань

38


Розв'язування задач

39


Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

40


Розв'язування задач

41Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння.

42


Резонанс

43


Механічні хвилі

44


Звукові хвилі

45


Розв'язування задач

46


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

47Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

48


Захист учнівських проектів

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

49Аналіз контрольної роботи Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання

швидкостей

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями СТВ, відносністю довжини та проміжків часу, розуміє межі застосування законів класичної та релятивістської механіки.

Діяльнісний компонент

Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон додавання швидкостей. Визначає повну та кінетичну енергії тіла в рамках СТВ.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час і простір після створення СТВ.

50


Розв'язування задач

51


Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

52


Розв'язування задач

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

53


Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси, насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря, поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища, механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга, рівновага фаз та фазові переходи, потрійна точка, внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки, адіабатний процес, принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння стану газу та газових законів, на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря; на поверхневий натяг рідини, капілярні явища; на застосування закону Гука, першого закону термодинаміки та формул ККД теплових машин. Застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу. Експериментально вимірює вологість повітря, поверхневий натяг, модуль Юнга, перевіряє газові закони

.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на природне середовище, вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці.

54


Розв'язування задач

55


Рух і взаємодія молекул

56


Основне рівняння МКТ ідеального газу

57


Температура. Температурна шкалаКельвіна

58


Розв'язування задач

59


Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

60


Розв'язування задач

61


Розв'язування задач

62


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

63


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

64


Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

65Аналіз контрольної роботи Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.Кипіння

66


Віртуальна подорож «Вологість повітря. Точка роси»

67


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря

68


Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

69


Розв'язування задач

70


Інструктаж з техніки безпеки Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

71Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

72


Механічні властивості твердих тіл

73


Розв'язування задач

74


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

75


Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

76


Аналіз контрольної роботи Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

77


Розв'язування задач

78


Робота в термодинаміці

79


Розв'язування задач

80


Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

81


Розв'язування задач

82


Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

83


Розв'язування задач

84


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

85


Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

86


Аналіз контрольної роботи Захист учнівських проектів

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

87


Абетка електростатики

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля.


Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми. Визначає

електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля.


Ціннісний компонент

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.

88


Розв'язування задач

89


Електричне поле

90


Розв'язування задач

91


Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

92


Розв'язування задач

93Інтерактивна подорож «Провідники та діелектрики в

електричному полі.»

94


Розв'язування задач

95


Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

96


Розв'язування задач

97


Розв'язування задач

98


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

99


Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

100


Аналіз контрольної роботи Захист учнівських проектів

101


Підсумковий урок

102-105


РезервОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ,ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розділ І. МЕХАНІКА

Теми проектів

1.Вивчення фізичних характеристик власного тіла.

2.Резонанс: прояви і застосування.

3.Паски безпеки в транспорті.


Теми рефератів і повідомлень

1.Час і його вимірювання.

2.Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.

3.Внесок Амалі Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

4.Особливості конструкції високошвидкісного транспорту.

5.Рух у біологічних системах.

6.Сила тертя в техніці і природі.

7.Як «працює» парашут.

8.Навіщо спортсмени «закручують» м'яч.

9.Закони фізики і танцювальні рухи.

10.Важелі в живій природі.

11.Гідродинамічні характеристики кровоносної системи.

12.Вплив звуку та інфразвуку на організми, шумове забруднення.

13.Ультразвук у медицині.


Теми експериментальних досліджень

1.Залежність дальності польоту тіла від напрямку та значення початкової швидкості його руху.

2.Створення штучної гравітації.

3.Залежність гальмівного шляху та часу гальмування від маси і швидкості тіла.

4.«Завдання» боксерських рукавичок і бинтів.

5.Аеродинамічні властивості паперових літачків.

6.Додавання гармонічних коливань, отримання фігур Ліссажу.

7.Аналіз рівня шуму в шкільних приміщеннях. Рекомендаціїпроектувальникам.


Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Теми рефератів і повідомлень

1.Подорож у часі за теорією А. Ейнштейна.

2.Навіщо потрібні прискорювачі елементарних частинок.

3.Повчальні історії з життя першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка.

4.Придатні для життя планети. Як до них дістатися?

5.Темна енергія і темна матерія.

6.Всесвіт як результат Великого вибуху.

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Теми проектів

1.Дифузія та її значення.

2.Глобальне потепління: чи є загроза?

3.Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.


Теми рефератів і повідомлень

1.Адіабатний процес у природі, техніці.

2.Аномальні властивості води.

3.«Жива» і «мертва» вода.

4.Капілярні явища в ґрунті.

5.Чому з'являються тріщини на стінах будинків. Як запобігти їх появі.

6.Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.

7.Захист двигунів від перегріву.

8.Теплові процеси в тілі людини.

9.Порівняння економічної доцільності використання автомобілів із ДВЗ і електромобілів.

10.Ваші поради прем'єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні.

11.Еволюція автомобільних двигунів.


Теми експериментальних досліджень

1.Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску, наявності домішок тощо.

2.Вирощування кристалів і вивчення їх фізичних властивостей.

3.Дослідження капілярних явищ.

4.Залежність швидкості випаровування води від різних факторів.


Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Теми проектів

1.Електростатичні явища та життєдіяльність організмів.

2.Електростатичні явища навколо.

3.Трибоелектрика та її застосування.


Теми рефератів і повідомлень

1.Електростатичні методи лікування.

2.Електричне поле в клітинах істот.

3.Увага: висока напруга.

4.Історія створення блискавковідводу.

5.Заземлення побутових електроприладів.

6.Земля – величезний конденсатор.


Теми експериментальних досліджень

1.Дослідження взаємодії заряджених тіл.

2.Виготовлення електроскопа. Дослідження за його допомогоюзаряджених тіл.

3.Різні способи візуалізації силових ліній електричного поля.Графікпроведенняконтрольних та лабораторнихробіт з фізики 10 клас.з/п

Тема

Назва роботи

Дата

1

КІНЕМАТИКА

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху


Інтерактивна подорож «Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»


Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу


Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»


2

ДИНАМІКА

Віртуальна подорож «Гравітаційне поле. Сила тяжіння.

Перша космічна швидкість»


Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл


Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури


Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»


3

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння.


Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»


Захист учнівських проектів


4

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу


Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»


Віртуальна подорож «Вологість повітря. Точка роси»


Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря


Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини


Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»


5

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»


Захист учнівських проектів


6

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Інтерактивна подорож «Провідники та діелектрики в електричному полі.»


Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»


Захист учнівських проектів


7

Загальна кількість:

Лабораторних робіт – 8

Контрольних робіт – 7

Захист учнівських проектів – 3

Тематичних оцінювань – 7Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.