Календарне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для учня с ООП 1 клас (педагогічний патронтаж)

Українська мова

Для кого: 1 Клас

16.10.2021

56

5

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу з ООП ускладненої нозології (ДЦП+РВ) на 2021-2022 н.р. з предмету УКРАЇНСЬКА МОВА (70 годин, 2 години на тиждень) складено відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України для молодших класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план

з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

для індивідуального навчання

(педагогічного патронтажу)

учня 1 класу

______________________________________

2021-2022 н.р.


Пояснювальна записка

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу _________________________________ на 2021-2022 н.р. з предмету УКРАЇНСЬКА МОВА (70 годин, 2 години на тиждень) складено відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України для молодших класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

Метою навчання української мови у першому класі є забезпечення початкового рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учня, формування у нього елементарних знань з мови і правопису та відповідних їм умінь, корекція недоліків психофізичного розвитку.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань:

- створення позитивної мотивації до вивчення української мови;

- формування елементарних навичок і вмінь з усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх гармонійного розвитку;

- формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для формування мовленнєвих навичок і вмінь;

- сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості;

- формування вміння вчитися.

У процесі навчання грамоти створюються передумови для мовленнєвого, інтелектуального розвитку, формування морально-естетичних уявлень і понять, збагачення почуттів, виховання потреби у спілкуванні та читанні, що є підґрунтям для соціалізації дитини.

Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в першому класі для дитини з інтелектуальними порушеннями розв’язуються й корекційно-розвивальні завдання, спрямовані на корекцію порушень пізнавальної діяльності (сприймання, уяви, пам’яті, уваги, мовлення й
мислення), емоційно-вольової сфери, розвитку артикуляційної моторики та координації рухів та ін.

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, послідовності, науковості і системності навчання.

Календарно-тематичне планування подається у вигляді таблиці, що містить шість колонок. Перша колонка - уроку п/п, друга - дата проведення уроку, третя – кількість годин на вивчення теми. У четвертій колонці наводяться зміст навчального матеріалу, у п’ятій - спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка уможливлюється змістом та організацією навчання, у шостій колонці – Примітки, які робить вчитель у процесі роботи.

За програмою - 70 годин. Заплановано - 68 годин. Програму виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

1 клас

(70 годин, 2 години на тиждень)


І семестр


уроку


Дата уроку

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки11

І. Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації

1

02.09.21

1

Формування вербальних та невербальних засобів комунікації. Розвиток вміння працювати відповідно до інструкцій вчителя.

Учень:

- сприймає усне мовлення співрозмовника;
- повторює за вчителем жести, рухи, наслідує міміку;
- виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;
- слухає й розуміє коротке монологічне висловлення;
- наслідуючи вчителя, намагається промовляти слова
(відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);
- намагається регулювати дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі спілкування;
- реагує та розрізняє звучання голосу різної сили та промовляння у різному темпі;

- слухає та намагається повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова (відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);
- уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);
- співвідносить знайомі слова з малюнками;
- з допомогою вчителя добирає малюнки до названих
предметів, дій;
- знаходить предмети за словесним описом, вказівками вчителя;
- користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання,
прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням)


2

07.09.21

1

Розвиток слухового сприймання та слухової уваги. Розвиток вміння висловлювати свої прохання вербально, або жестово-мімічними засобами.

3

09.09.21

1

Розвиток слухового сприймання та слухової уваги. Розвиток вміння використовувати жести в спілкуванні, під час розв’язання задач побутового або навчального характеру.

4

14.09.21

1

Розвиток вміння використовувати засоби альтернативної комунікації. Ігрові вправи на звуконаслідування.

5

16.09.21

1

Розрізнення інтонацій. Формування мовленнєвого дихання.

6

21.09.21

1

Формування мовленнєвого дихання, сили голосу. Розвиток органів артикуляції.

7

23.09.21

1

Формування мовленнєвого дихання, сили голосу. Ігрові вправи на звуконаслідування.

8

28.09.21

1

Сприймання текстів на слух. Ознайомлення зі словами – назвами предметів.
Розрізнення голосних та приголосних звуків (без визначення поняття).

9

30.09.21

1

Сприймання текстів на слух. Ознайомлення зі словами – назвами предметів.

10

05.10.21

1

Співвідношення предметів та їх дій з опорою на малюнки (хто? що? – що робить?), на основі голосів та дій тварин, птахів та комах.

11

07.10.21

1

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування.56

ІІ. Навчаємось читати та взаємодіємо письмово

12

12.10.21

1

Слухання прочитаного педагогом тексту, розгляд
ілюстрацій.

Учень:

Пропедевтичний період

- намагається уважно слухати та зрозуміти зміст прочитаного педагогом тексту;

- слухає, розуміє і виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції, продуктивно використовує допомогу;

-намагається зосередити увагу на змісті тексту, прочитаного.

Добукварний період

- з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою
сигнальних карток, або оплесків);

- намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого (про кого? про що йшлося? (використовує альтернативні засоби комунікації, малюнки, піктограми для відповіді на запитання)
- намагається дати відповіді на запитання за змістом
прослуханого тексту, використовуючи альтернативні
засоби комунікації, малюнки, піктограми;

- за допомогою вчителя намагається викладати малюнки відповідно до послідовності подій у тексті
(відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);
Букварний період:

- співвідносить графічний образ букви з її звучанням;
- сприймає форму букви, її розташування.13

19.10.21

1

Практичне ознайомлення з мовними одиницями. Практичне знайомство із словом як одиницею
мовлення: виділення слова з рядуінших слів.

14

21.10.21

1

Робота з дитячою книжкою, текстами.

15

02.11.21

1

Робота з сюжетними малюнками, схемами, піктограмами.

16

04.11.21

1

Розвиток зорового сприймання та зорової уваги. Удосконалення орієнтування на аркуші паперу.

17

09.11.21

1

Розвиток мовленнєвого дихання; подолання артикуляційних труднощів при читанні слів.

18

11.11.21

1

Основні правила поводження з книжкою. Формування позитивного ставлення до книжки.

19

16.11.21

1

Орієнтування на площині аркуша паперу, зошита, альбому, поверхні стола, класної дошки.
Постава учня під час письма, правила тримання у руці ручки (олівця, фломастера). (Відповідно до фізичних можливостей).

20

18.11.21

1

Виконання вправ для кисті та пальців рук. Формування базових графічних навичок.

21

23.11.21

1

Формування поняття «звук і буква».

22

25.11.21

1

Вивчення букв. Буква А а.

23

30.11.21

1

Вивчення букв. Буква О о.

24

02.12.21

1

Вивчення букв. Буква У у.

25

07.12.21

1

Вивчення букв. Буква И и.

26

09.12.21

1

Вивчення букв. Буква. І і

27

14.12.21

1

Вивчення букв. Буква Е е.

28

16.12.21

1

Узагальнюючий урок. Обведення графічного образу букви за трафаретом.

29

21.12.21

1

Вивчення букв. Буква М м.

30

23.12.21

1

Вивчення букв. Буква Н н.


ІІ семестр


уроку


Дата уроку

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки

31

28.12.22

1

Вивчення букв. Буква В в.

Учень:

Букварний період:

- співвідносить графічний образ букви з її звучанням;
- сприймає форму букви, її розташування;

- за допомогою вчителя робить спроби злиття звуків у склади й читання простих складових структур;

- робить спроби читати слова за допомогою вчителя, в тому числі засобами глобального читання;

- ознайомлений з правилами збереження книжки та гігієни читання;

- виявляє інтерес, позитивне ставлення до книжки;
- намагається показати названі вчителем букви;

- орієнтується на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки: розрізняє верх, низ, ліву і праву сторони;
- розуміє призначення ліній сітки і полів у зошиті;
- під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма (відповідно до фізичних можливостей);
- намагається правильно тримати ручку.
-
розуміє завдання, виконує роботу за зразком, продуктивно використовує допомогу;
- обводить трафарети за вкладкою та контуром;
- за зразком намагається з'єднати лінією запропоновані елементи: лінії, зірочки, тематичні
малюнки.
-
за пунктирними лініями намагається обвести елементи букв.

32

13.01.22

1

Вивчення букв. Буква Л л.

33

18.01.22

1

Вивчення букв. Буква С с.

34

20.01.22

1

Узагальнюючий урок

35

25.01.22

1

Обведення графічного образу букви за трафаретом.

36

27.01.22

1

Вивчення букв. Буква К к.

37

01.02.22

1

Вивчення букв. Буква П п.

38

03.02.22

1

Вивчення букв. Буква Р р.

39

08.02.22

1

Вивчення букв. Буква Т т.

40

10.02.22

1

Вивчення букв. Буква Д д.

41

15.02.22

1

Узагальнюючий урок

42

17.02.22

1

Обведення графічного образу букви за трафаретом.

43

22.02.22

1

Вивчення букв. Буква Ь.

44

24.02.22

1

Вивчення букв. Буква Б б.

45

01.03.22

1

Вивчення букв. Буква В в.

46

03.03.22

1

Вивчення букв. Буква Г г.

47

03.03.22

1

Вивчення букв. Буква Ґ ґ.

48

10.03.22

1

Вивчення букв. Буква Ч ч.

49

15.03.22

1

Узагальнюючий урок.

50

17.03.22

1

Обведення графічного образу букви за трафаретом.

51

22.03.22

1

Вивчення букв. Буква Й й.

52

24.03.22

1

Вивчення букв. Буква Я я.

53

05.04.22

1

Вивчення букв. Буква Ї ї.

54

07.04.22

1

Вивчення букв. Буква Ж ж.

55

12.04.22

1

Вивчення букв. Буква Ш ш.

56

14.04.22

1

Узагальнюючий урок. Обведення графічного образу букви за трафаретом.

57

19.04.22

1

Вивчення букв. Буква Ц ц.

58

21.04.22

1

Вивчення букв. Буква Ю ю.

59

26.04.22

1

Вивчення букв. Буква Є є.

60

28.04.22

1

Вивчення букв. Буква Щ щ.

61

03.05.22

1

Вивчення букв. Буква Ф ф.

62

05.05.22

1

Ознайомлення з апострофом. Запис слів з апострофом.

63

10.05.22

1

Узагальнюючий урок. Обведення графічного образу букви за трафаретом.

64

12.05.22

1

Буквосполучення дз, дж.

65

17.05.22

1

Узагальнюючий урок

66

19.05.22

1

Обведення графічного образу букви за трафаретом.2

ІІІ. Навчаємось сприймати медіа

67

24.05.22

1

Ознайомлення з різними джерелами та видами інформації. Робота з медіапродукцією.

Учень:
- сприймає прості медіапродукти (світлини, дитячі
журнали тощо)


68

26.05.22

1

Узагальнюючий урок • Орієнтовні навчальні досягнення учня на кінець року:

 • орієнтуватись у малому просторі, приміщенні класу та школи;

 • користуватися навчальним приладдям;

 • слухати, сприймати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, інструкції тощо);

 • слухати і розуміти зміст простих і коротких казок (пісень, віршів, лічилок тощо);

 • розрізняти слова російської та української мов (з допомогою вчителя), повторювати їх;

 • відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за готовими зразками мовлення);

 • сприймати та розпізнавати звуки довкілля;

 • сприймати та розпізнавати мовленнєві звуки;

 • повторювати за вчителем вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання;

 • уміти правильно вимовляти звуки (залежно від стану мовленнєвого розвитку);

 • слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова;

 • під контролем учителя дотримуватися правильної постави під час письма;

 • правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • розрізняти предмети за формою, кольором, величиною;

 • диференціювати один-кілька предметів;

 • повторювати за вчителем вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук;

 • дотримуватися правил штрихування;

 • розуміти завдання, повторювати інструкцію, виконувати роботу за зразком, використовувати допомогу;

 • коментувати власні дії, відповідаючи на запитання вчителя;

 • звітуватися про виконану роботу, відповідаючи на запитання вчителя.

 • дотримуватися основних правил поведінки в класі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.