Календарне планування уроків зарубіжної літератури в 5 -10 класах на 20 / 20 н.р.

Опис документу:
Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та фінансова грамотність» сприятиме забезпеченню такого переходу. Завдання реалізації наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено Затверджую

завуч з НВР директор КЗШ №__

_________________ ____________________

_________________ ___________________

Календарне планування уроків

зарубіжної літератури

в 5 -10 класах

на 20/ 20 н.р.

Учитель

___________________

Можливі види контрольних робіт:

тест; • відповіді на запитання; • контрольний літературний диктант; • анкета головного героя;

комбінована контрольна робота тощо; • письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення.

складання оповідання (казки) за прислів'ям;

добір прислів'їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

введення власних описів в інтер 'єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

усний переказ оповідання, епізоду твору;

твір-характеристика персонажа;

написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

написання вітального слова начесть літературного героя, автора тощо;

твір-опис за картиною;

складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) — індивідуального чи колективного — з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

написання реферату;

ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

написання листа авторові улюбленої книжки;

інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

Рівні навч. досягнень учнів

Бали

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Початко-

вий

1

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.

2

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному рівні, називає окремі літературні факти або явища.

3

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал, відтворює окремий фрагмент твору (з допомогою вчителя)

Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює навчальний матеріал на репродуктивному рівні, дає визначення літературного явища без посилання на текст

5

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору

6

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал, відтворює значну його частину з допомогою вчителя і самостійно знаходить приклади у тексті

Достатній

7

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень

8

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу художнього твору, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку

9

Учень (учениця) володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя аналізує і виправляє допущені помилки; добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку

Високий

10

Учень (учениця) добре володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, самостійно оцінює окремі літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює із різними джерелами інформації, систематизує дібраний матеріал

11

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює явища культурного життя, аргументуючи власну позицію щодо них, виявляє початкові творчі здібності

12

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень щодо різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, має схильність до літературної творчості

Вимоги до оцінювання контрольних творів

Рівень

Бали

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

Грамотність

Орф.і пункт.

Лекс., грам. і стил.

Початковий

1

Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи

15-16

і більше

9-10

2

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення

13-14

3

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання

11-12

Середній

4

Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю;

розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися

9-10

7-8

основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика

9-10

7-8

5

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим

7-8

6

За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції

5-6

Достатній

7

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку

4

5-6

8

Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

3

9

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати

1+1

(негруба)

Високий

Високий

10

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту

1

3

11

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю

1 (негруба)

2

12

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю

1

Вимоги до оцінювання виразного читання

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання

Початковий

1

Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту.

2

Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.

3

Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.

Середній

4

При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.

5

Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими неточностями, порушенням правил техніки мовлення.

6

Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.

Достатній

7

При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.

8

Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.

9

Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.

Високий

10

Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять.

11

Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.

12

Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.

Роль  зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

 • сприймати, розуміти інформацію державною мовою;

 • усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди.

Ставлення:

 • поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності;

 • готовність активно послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя.

Навчальні ресурси:

 • текстоцентризм;

 • дискусія, дебати, діалог.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • читати тексти іноземною мовою за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

 • зіставлення оригінальних текстів з українськими художніми перекладами.

Ставлення:

 • усвідомлення багатства рідної мови;

 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси:

 • зіставлення текстів українських перекладів літературних творів та оригіналів.

3

Математична компетентність

Уміння:

 • розвивати абстрактне мислення;

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

 • чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:

 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.

Навчальні ресурси:

 • роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків), висунення гіпотези та її обґрунтування;

 • тексти, у яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 • проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.

Ставлення:

 • готовність до опанування новітніми технологіями;

 • оперативне реагування на технологічні зміни.

Ресурси:

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні).

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • діяти за алгоритмом, складати план тексту;

 • використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.

Ставлення:

 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;

 • критичне ставлення до медійної інформації.

Навчальні ресурси:

 • дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);

 • складання плану;

 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій).

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

 • читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

 • постійно поповнювати власний словниковий запас;

 • користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);

 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування.

Ставлення:

 • прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

 • розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.

Навчальні ресурси:

 • інструкції з ефективного самонавчання;

 • довідкова література, зокрема, пошукові системи;

 • електронні мережеві бібліотеки.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

 • готовність брати відповідальність за себе та інших;

 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні твори, які містять моделі ініціативності.

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

 • аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

 • уникати дискримінації інших у ході спілкувння;

 • критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.

Ставлення:

 • поцінування людської гідності;

 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;

 • утвердження права кожного на власну думку.

Навчальні ресурси:

 • інтерактивні технології навчання;

 • художні твори, які містять моделі демократичного державного устрою.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

 • дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;

 • читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

 • створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Ставлення:

 • потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;

 • зацікавленість світовими культурними набутками.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів мистецтва;

 • мистецькі проекти.

10

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:

 • не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності;

 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;

 • бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

 • розуміти переваги здорового способу життя.

Ставлення:

 • готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього;

 • набуття знань  про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу.

Навчальні ресурси:

 • аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів.

Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та фінансова грамотність» сприятиме забезпеченню такого переходу.

Завдання реалізації наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури

Наскрізна лінія

Загальна мета

5-7 класи

8-9 класи

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

(НЛ-1)

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості задля збереження й захисту довкілля.

Розкриття взаємозв’язків людини і навколишнього середовища в процесі вивчення творів у рубриці «Природа і людина».

Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину, розкриття значення образного слова для висловлення емоцій та почуттів, розуміння  образу природи.

«Громадянська відповідальність»

(НЛ-2)

Формування відповідального члена громади та суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також –  виховання національно свідомої особистості, яка спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства.

Формування здатності до ненанасильницького розв’язання конфліктів.

Осмислення та захист особистих прав і прав інших людей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві і набуття умінь брати участь у процесі ухвалення рішень.

«Здоров'я і безпека»

(НЛ-3)

Формування всебічно розвиненого члена суспільства, здатного усвідомлювати пріоритетність здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Усвідомлення переваг здорового способу життя та безпечної поведінки.

Осмислення причиново-наслідкових зв’язків між власними рішеннями та поведінкою, здоров’ям та безпекою, набуття знань та умінь правильної поведінки в критичних та небезпечних ситуаціях.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

(НЛ-4)

Розуміння практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання.

Осмислення неординарності як важливої  риси людини для її самореалізації в житті, спонукання учнів до творчих рішень у процесі розв’язання  проблем, усвідомлення користі  та необхідності спільної діяльності.

Предметні компетентності зумовлені специфікою навчальної галузі та шкільного предмета. Предметні компетентності, що формуються засобами зарубіжної літератури, важливі для становлення та розвитку духовно-емоційного світу учнів, їхнього світогляду, моральних цінностей, громадянських якостей.

Вивчаючи зарубіжну літературу в старшій школі, учні мають набути таких предметних компетентностей:

– розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової художньої культури;

– усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;

– знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);

– усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу різних країн, зіставлення з українським літературним процесом;

– знання основних фактів життя та творчості видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури;

– оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями, застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів;

– розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та художнього перекладу твору (українською мовою);

– знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен перекладачів та здобутків вітчизняної перекладацької школи;

– формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності до створення усних і письмових робіт різних жанрів;

– орієнтування у царині класичної й сучасної літератури;

– порівняння літературних творів і явищ (окремих компонентів і цілісно);

– уміння оцінювати художню вартість творів, творчо-критично осмислювати їхній зміст, визначати актуальні ідеї, важливі для сучасності, тощо.

Для вивчення напам’ять

5 клас

 • О. С. Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

 • Й. В. Ґете. «Нічна пісня подорожнього».

 • Г. Гейне. «Задзвени із глибини…».

6 клас

 • І.А Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

 • Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

 • М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)

7 клас

 • Р. Бернс. «Любов» (або Г. Гейне. «Коли настав чудовий май…», К. Симонов «Жди мене…»).

 • Кіплінг «Якщо…»

8 клас

 • Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)

 • Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів)

 • В. Шекспір (сонет за вибором учнів)

9 клас

 • Ф. Шиллер. «До радості»

 • Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

 • О.С.Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

 • М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

10 клас (профільний)

 • В. Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором учителя),

 • Ф. І. Тютчев (1 вірш за вибором учня),

 • А. А. Фет (1 вірш за вибором учня),

 • В. Вітмен (1 уривок за вибором учня), П. Верлен (1 вірш за вибором учня).

Зарубіжна література в 5 класі

з\п

ТБЛМ

дата

Зміст уроку

Наскрізні лінії

примітки

1

Первинний інструктаж Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ Світова література

НЛ-1

2

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ ТА АВТОРСЬКА КАЗКА

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). ТЛ Фольклор, прислів’я, приказка.

НЛ-3

3

Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор. ТЛ Загадка і пісня

НЛ-2 НЛ-3

4

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

5

Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки. ТЛ Алегорія

НЛ-1 НЛ-4

6

Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Іссумбосі. Національний колорит японських казок.

НЛ-2 НЛ-4

7

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

НЛ-4

8

Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці. Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

НЛ-4 НЛ-3

9

Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору.

НЛ-2

10

Моральні цінності в казках. Характеристика образів персонажів. Антитези у пропонованих творах.

11

ПЧ О. Маршак «Дванадцять місяців»

НЛ-1

12

Олександр Сергійович Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила». ТЛ Оригінал і переклад

НЛ-2

13

14

«Казка про мертву царівну і сімох богатирів» . Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

НЛ-1 НЛ-2

15

РМ (у)Порівняльна характеристика образів. ТЛ Антитеза.

НЛ-2

16

Ганс Крістіан Андерсен. «Непохитний олов’яний солдатик». Утвердження сили кохання й відданості.

НЛ-2 НЛ-4

17

18

Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі,

НЛ-1 НЛ-2

19

їх характеристика. Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.

20

21

РМ (у) Презентація обкладинки до своєї улюбленої казки.

22

Контрольна робота № 1 Казки народів світу Анкета літературного героя

23

Джон Кітс «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»). ТЛ Вірш, пейзаж.

НЛ-1

24

РМ (п) Твір-опис (мініатюра, навчання складати твір)

НЛ-1

25

Йоганн Вольфганг Гете «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі. ТЛ Тема, ідея

НЛ-3

26

ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Генріх Гейне «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня). ТЛ Епітет, метафора

НЛ-1 НЛ-3

27

Виразне читання віршів.

28

Ернест Сетон-Томпсон Авторські спостереження за світом природи. Утвердження любові до всього живого.

«Лобо». Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору. ТЛ Оповідання.

НЛ-1 НЛ-2

29

30

РМ (п) Опис картини «Лобо—король вовків»

НЛ-2

31

Контрольна робота №2 Людина і світ Тести

32

СВІТ ДИТИНСТВА

ПЧ Твори про тварин

НЛ-1

33

34

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. ТЛ портрет, сюжет

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв.

Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).ТЛ Повість

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

35

36

37

38

РМ (п) Переказ фрагменту повісті.

НЛ-2

39

Елеонор Портер «Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. ТЛ Роман

Поліанна та її друзі. Художні засоби розкриття образу Поліанни.

Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

40

41

42

43

44

Порівняльна характеристика Тома Сойєра та Поллінни.

45

Контрольна робота №3 Світ дитинства Твір

46

СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби. ТЛ Фантастика

НЛ-1

НЛ-4

47

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди. Персонажі, які оточують героїню. Особливості художньої мови твору.

НЛ-2

48

49

50

РМ (у) Порівняння книг Льюїса Керрролла та української письменниці Галини Малик.

51

ПЧ Распе Р.Е. «Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена»

НЛ-4

52

Марина Іванівна Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.). Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

НЛ-2

53

54

ПЧ С.Єсенін «Біла береза»

НЛ-1

55

Контрольна робота № 4 Сила творчої уяви Літературний диктант

56

У КОЛІ ДОБРИХ ГЕРОЇВ

Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

Доброта і щирість головного героя.

НЛ-2 НЛ-3 НЛ-4

57

58

59

60

Туве Янсон «Капелюх чарівника». Чарівність художнього світу твору. Його персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

НЛ-1 НЛ-2

61

62

63

Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або

Суботик повертається в суботу». Яскравість художнього світу твору. Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії. Реальне і фантастичне у творі. Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості.

НЛ-2 НЛ-3 НЛ-4

64

65

66

РМ (п) Написання листа улюбленому літературному герою.

67

Контрольна робота № 5 У колі добрих героїв Тести

68

Перегорнувши останню сторінку. Урок-гра.

69

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

70

Ознайомлення зі списком літератури на літні канікули.

Програма «Зарубіжна література» 5-9 класи для загальноосвітніх закладів під кер. О.Ніколенко

Підручник «Світова література 5 клас» О.Ніколенко

Зарубіжна література в 6 класі

з\п

ТБЛМ

дата

Тема уроку

Наскрізні лінії

Примітки

1

Первинний інструктаж. Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ.

НЛ-2 НЛ-3

2

МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відображення єдності людини і природи в міфах різних народів. Міф і казка.

НЛ-1

3

Грецькі міфи. Міф про Прометея.

НЛ-3 НЛ-4

4

Грецькі міфи. Дедал і Ікар.

НЛ-1 НЛ-1

5

Грецькі міфи. Дедал і Ікар.

НЛ-3

6

Грецькі міфи. Міф про Геракла . «Яблука Гесперид»

НЛ-3 НЛ-4

7

Індійські міфи. Творення світу. Про створення ночі. Про потоп.

НЛ-2

8

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

НЛ-2

9

Р.М. (у)Переказ твору

НЛ-1

10

Контрольна робота №1. Твір.

11

МУДРІСТЬ БАЙКИ

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови. Поєднання конкретного і загального в байках Езопа.

НЛ-1

12

Моральні проблеми в байках І.Крилова. «Вовк і Ягня».

НЛ-2

13

Яскравість алегоричних образів в байках І. Крилова «Бабка й Мураха», «Квартет»

НЛ-3

14

Р.М. (у) Інсценізація творів.

НЛ-1

15

Контрольна робота № 2. Відповіді на запитання.

16

ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

П.Ч. Д.Дефо «Життя і пригоди Робінзона Крузо»

НЛ-1

17

П.Ч. Д.Дефо «Життя і пригоди Робінзона Крузо»

НЛ-3

18

Р.Л.Стівенсон Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі «Острів Скарбів».

НЛ-2

19

Р.Л.Стівенсон Етапи духовного зростання Джима Хокінса

НЛ-4

20

Р.Л.Стівенсон Система образів: Джим Хокінс і його друзі.

НЛ-2 НЛ-4

21

Р.Л.Стівенсон Система образів: Джон Сілвер і інші пірати.

НЛ-4

22

Р.М. (п)Переказ фрагменту твору

НЛ-1

23

П.Ч. О.Беляєв «Людина-амфібія»

НЛ-3

24

П.Ч. О.Беляєв «Людина-амфібія»

НЛ-4

25

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі» Подорож у часі і просторі Скруджа.

НЛ-4

26

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі» Подорож у часі і просторі Скруджа.

НЛ-3

27

Ч.Діккенс Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження.

НЛ-2

28

Сюжет і композиція твору «Різдвяна пісня в прозі». Значення образу Різдва. Елементи фольклору.

НЛ-2

29

Р.М. (п) Твір-характеристика персонажа

НЛ-1

30

М.Гоголь Народні традиції і звичаї у творі «Ніч перед Різдвом»

НЛ-1

31

М.Гоголь Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

НЛ-3

32

М.Гоголь Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

НЛ-4

33

М.Гоголь Роль фантастики в повісті «Ніч перед Різдвом». Елементи фольклору.

НЛ-3

34

Контрольна робота № 3 Тести

35

ЛЮДСЬКІ

СТОСУНКИ

А.Чехов Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні «Хамелеон». Роль художньої деталі. Підтекст.

НЛ-2

36

А.Чехов Діалог як основна форма розкриття сюжету в оповіданні «Товстий і тонкий». Символічність назви.

НЛ-2

37

Д.Лондон Проблема життя і смерті, дружби і здирництва у творі «Любов до життя».

НЛ-1

38

Д.Лондон Проблема життя і смерті, дружби і здирництва у творі «Любов до життя».

НЛ-1

39

Д.Лондон Характеристика героїв твору. Опису природи та їх роль в тексті. Значення назви.

НЛ-1

40

Р.М. (п) Складання цитатного плану

НЛ-1

41

В.Короленко «Сліпий музикант» Пошук головним героєм свого місця у світі. Тема мистецтва.

НЛ-3

42

В.Короленко «Сліпий музикант» Пошук головним героєм свого місця у світі. Тема мистецтва.

НЛ-3

43

В.Короленко Петро Попельський і Евеліна.

НЛ-3

44

В.Короленко Образ Максима Яценка, твердість його переконань.

НЛ-3

45

В.Короленко Українська природа, народні образи й традиції в повісті «Сліпий музикант»

НЛ-3

46

П.Ч. М. Пришвін «Комора сонця»

НЛ-1

47

П.Ч. М. Пришвін «Комора сонця»

НЛ-1

48

Контрольна робота №4 Твір

49

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ.

Мацуо Басьо Хайку Відображення японських уявлень про красу. Роль художньої деталі.

НЛ-1

50

Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М.Басьо.

НЛ-1

51

Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М.Басьо.

НЛ-1

52

Р.М. (п)Твір-опис за картиною

53

Р.Бернс Ідея любові до батьківщини у вірші «Моє серце у верховині». Антитеза. Елементи фольклору.

НЛ-1

54

Р.Бернс Ідея любові до батьківщини у вірші «Моє серце у верховині». Антитеза. Елементи фольклору.

НЛ-2

55

Д.Родарі Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша «Листівки з видами міст»

НЛ-2

56

Д.Родарі Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша «Листівки з видами міст»

НЛ-2

57

Р.М. (у) Ідейно-художній аналіз віршованого твору

НЛ-1

58

Контрольна робота № 5 Літературний диктант.

59

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО

Р.Бредбері Тривога і руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка»

НЛ-3

60

Р. Бредбері Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття ідеї.

НЛ-1

61

П.Ч. Р Бредбері «Все літо в один день»

НЛ-1

62

Р.Шеклі Утвердження сили людської думки у творі «Запах думки». Духовне і фізичне випробування Кліві.

НЛ-1

63

Роздум автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання.

НЛ-3 НЛ-4

64

Р.М. (у)Створення власної планети (фанфік)

НЛ-1

65

СУЧАСНА ЛІТЕРА

М. Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» Фантастична країна Усландія та її мешканці.

НЛ-2

66

М. Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» Система образів: Джим Ґудзик, драконіха, принцеса

НЛ-3

67

М. Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» Моральні цінності, що утверджуються у творі.

НЛ-3

68

М. Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» Моральні цінності, що утверджуються у творі.

НЛ-2

69

Контрольна робота № 6 Тести

70

Ознайомлення зі списком літератури на літо

Програма «Зарубіжна література» 5-9 класи для загальноосвітніх закладів під кер. О.Ніколенко

Підручник «Світова література 7 клас» О.Ніколенко

Зарубіжна література в 7 класі

з\п

ТБЛМ

дата

Зміст уроку

Наскрізні лінії

примітки

1

Первинний інструктаж. Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів.

2

БИЛИНИ І БАЛАДИ

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

НЛ-1

3

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

НЛ-2

4

Р.М. (п) Опис картини В.Васнецова «Богатири»

НЛ-2

5

Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади.

НЛ-2

6

«Як Робін Гуд став розбійником» Ідеї свободи і служіння

народові.

НЛ-3

7

«Як Робін Гуд став розбійником» Образ народного захис

ника Робіна Гуда.

НЛ-3

8

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Випроб

ування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

НЛ-2

9

Адам Міцкевич . «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі. ТЛ Символ

НЛ-3

10

Р.М. (у)Усна доповідь «Адам Міцкевич і Україна». «музеї Міцкевича»

НЛ-1

11

Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору.

НЛ-3

12

Контрольна робота № 1. Тести

13

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ

В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

НЛ-2

14

Вальтер Скотт. «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу. Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю.

НЛ-3 НЛ-1

15

Вальтер Скотт. «Айвенго». Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки.

НЛ-1

16

17

Вальтер Скотт. «Айвенго». Історичний колорит твору та

засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

НЛ-2 НЛ-4

18

Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…»)

НЛ-1 НЛ-2

19

20

21

Василь Биков. «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті.

НЛ-1 НЛ-3

22

Василь Биков. «Альпійська балада». Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства.

НЛ-1 НЛ-4

23

Василь Биков. «Альпійська балада». Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

НЛ-4

24

П.Ч. Васильєв Б. Л. «А зорі тут тихі»

НЛ-4

25

26

Контрольна робота № 2. Твір.

27

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми.

НЛ-2

28

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм». Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення.

НЛ-4

29

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

НЛ-4

30

Редьярд Кіплінг. Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід»

НЛ-2

31

Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динам

іка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).

НЛ-4

32

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

НЛ-2

33

Контрольна робота № 3. Літературний диктант.

34

ДРУЖБА І КОХАННЯ

Олександр Сергійович Пушкін. Дитинство і юність

О. С. Пушкін «19 жовтня 1825 року».Уславлення ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші.Авторські спогади й роздуми у творі.

НЛ-1

35

36

П.Ч. О.Пушкін «Повісті Бєлкіна»

НЛ-4

37

38

Олександр Грін. «Пурпурові вітрила». Поєднання реал

ьного і фантастичного в повісті.

НЛ-1

39

Олександр Грін. «Пурпурові вітрила». Основний конфлікт твору (Каперна – мрія).

НЛ-2

40

Олександр Грін. «Пурпурові вітрила». Ассоль і Грей.

Символіка образу пурпурових вітрил.

НЛ-4

41

42

Р.М. (п) Рецензія на кінострічку. Зіставлення літературних образів із кінообразами.

43

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К. М. Симонов («Жди мене…») . Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

НЛ-2

44

45

Р.М. (у) Ідейно-художній аналіз ліричного твору.

46

Контрольна робота № 4. Твір.

47

СВІТОВА НОВЕЛА

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.

НЛ-2

48

А. Конан Дойл – відомий автор детективних циклів, поп

улярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса.

НЛ-2

49

Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка».

НЛ-3

50

Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих».

НЛ-4

51

Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей.

НЛ-2

52

Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.

НЛ-2

53

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі – майстер новели.

54

Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мот

иви у творі, художні деталі. Особливості художньої мови новели, розповідач.

НЛ-2

55

Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна

на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі).

НЛ-3

56

Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця».

НЛ-4

57

«Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики.

НЛ-4

58

Майстер японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї

про моральну справедливість у новелі «Павутинка».

НЛ-2

59

Філософський зміст твору. Підтекст. Художні образи нов

ели (Будда, Кандата).

НЛ-3

60

Контрольна робота № 5. Логічний ланцюжок.

61

Я І СВІТ

Айзек Азімов. «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства.

НЛ-1

62

Айзек Азімов. «Фах». Образ Джорджа Плейтена. Проб

лема духовної реалізації людини. Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі.

НЛ-2 НЛ-3

63

Айзек Азімов. «Фах». Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

НЛ-2 НЛ-4

64

Корнелія Функе. «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі.

НЛ-1

65

Корнелія Функе. «Чорнильне серце». Образ Меґі – дівчинки, котра любить читати. Її пригоди й духовне випробування.

НЛ-2 НЛ-3

66

67

Корнелія Функе. «Чорнильне серце». Поєднання уявного і реального світів.

НЛ-4

68

Контрольна робота № 6. Тести.

69

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

70

Ознайомлення зі списком літератури.

Програма «Зарубіжна література» 5-9 класи для загальноосвітніх закладів під кер. О.Ніколенко

Підручник «Світова література 7 клас» О.Ніколенко

Зарубіжна література в 8 класі

з\п

ТБЛМ

дата

Зміст уроку

Наскрізні лінії

примітки

1

Первинний інструктаж Вступ. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні літературні ознаки.

НЛ-2

2

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА

Вступ. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії специфіка їхнього розвитку.

НЛ-2

3

Загальнокультурне значення священних книг народів світу. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності 2-1 тис. до н.е. Космогонічні міфи.

НЛ-1 НЛ-2

4

Біблія як основа двох релігій — юдейської і християнської. Структура Біблії, її складники. Створення світу.

НЛ-2

5

Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Каїн і Авель. 10 заповідей.

НЛ-2

6

Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів у Новому Заповіті.

НЛ-2

7

Р.М. (у) Виступ з усним повідомленням «Відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін».

НЛ-2

8

Коран — головна книга ісламу. Побудова Корану, охопл

ення в ньому різних сфер людського життя.

НЛ-1 НЛ-2

9

Контрольна робота № 1. Тестові завдання. Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури.

10

АНТИЧНІСТЬ

Поняття про античність, її хронологічні межі. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і Давньому Римі. Основні цикли давньогрецьких міфів.

НЛ-1

11

Міфи троянського циклу. Відображення історичних подій. Ключові образи.

НЛ-2

12

Міфи троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній

гуманістичний зміст. Міфологічні символи.

НЛ-2

13

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу.

НЛ-2 НЛ-3

14

Гомер. «Іліада» . Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний

зміст «Іліади». Катарсис.

НЛ-2 НЛ-3

15

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

НЛ-1

16

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль

в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія.

Есхіл «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру.

НЛ-1 НЛ-2

17

Есхіл «Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

НЛ-1 НЛ-2

18

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією.

НЛ-1 НЛ-2

19

Публій Вергілій Марон «Енеїда» . Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

НЛ-3

20

Квінт Горацій Флакк «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Публій Овідій Назон «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

НЛ-2

21

Контрольна робота № 2. Твір за творами доби Античності.

22

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

НЛ-2

23

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

НЛ-1

24

Ду Фу «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

НЛ-1 НЛ-3

25

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

НЛ-3

26

П.Ч. Шота Руставелі «Вітязь в тигровій шкурі»

НЛ-1

27

Література середньовічної Європи: основні тенденції та

жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

НЛ-2

28

«Пісня про Роланда» . Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

НЛ-2

29

Р.М. (п)Письмовий переказ епізоду твору «Пісня про Роланда»

30

Контрольна робота № 3. Аналіз поетичних творів доби Середньвіччя.

31

П.Ч. Ґордер Ю. «Світ Софії».

32

ВІДРОДЖЕННЯ

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

НЛ-1

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

34

Франческо Петрарка Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

НЛ-2

35

Вільям Шекспір Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба.

НЛ-2

36

Вільям Шекспір Сонети № 66, 116, 130. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

НЛ-3

37

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

НЛ-4 НЛ-3

38

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

НЛ-3 НЛ-4

39

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

НЛ-3 НЛ-4

40

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

НЛ-3 НЛ-4

41

Мігель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

НЛ-2

42

Мігель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот». Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя.

НЛ-2 НЛ-4

43

Мігель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот». Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Популярність вічних образів.

НЛ-2 НЛ-4

44

Заочна подорож музеями Сервантеса і Шекспіра.

45

Втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);

називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження.

46

Контрольна робота № 4. Твір за творами доби Відродження.

47

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Бароко як доба і художній напрям у європейській літерат

урі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

48

Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

НЛ-2

49

Джонн Донн «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

НЛ-3 НЛ-4

50

Р.М. (у) Аналіз поетичного твору

51

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

52

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

НЛ-3

53

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика

твору, його загальнолюдське значення.

НЛ-3 НЛ-4

54

Мольєр «Міщанин-шляхтич». Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

НЛ-4 НЛ-2

55

Р.М. (п)Характеристика персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні)

56

Контрольна робота № 5. Літературний диктант. Бароко і класицизм.

57

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТ. У ПОШУКАХ СЕБЕ

А.де Сент-Екзюпері Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

НЛ-1 НЛ-2

58

А.де Сент-Екзюпері Філософський зміст твору «Маленький принц»

НЛ-2

59

А.де Сент-Екзюпері Художні образи твору «Маленький принц»

НЛ-2

60

Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

НЛ-1 НЛ-2

61

Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон». Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

НЛ-3 НЛ-4

62

П.Ч. В. Распутин «Уроки французької»

НЛ-4 НЛ-2

63

Барбара Космовська «Буба».

Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки.

НЛ-2

64

Барбара Космовська «Буба».

Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі. Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки.

НЛ-2 НЛ-4

65

Барбара Космовська «Буба». Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

НЛ-2 НЛ-4

66

П.ч. Чичибабин Поезії

67

Контрольна робота № 6. Тести з теми «У пошуках себе

і високого польоту»

68

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

69

Ознайомлення зі списком літератури на наступний рік.

70

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

Програма «Зарубіжна література» 5-9 класи для загальноосвітніх закладів під кер. О.Ніколенко

Підручник «Зарубіжна література 8 клас» Є. Волощук

Зарубіжна література 9 клас

з\п

ТБЛМ

дата

Зміст уроку

Наскрізні лінії

примітки

1

Первинний інструктаж. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

НЛ-1

НЛ-2

2

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

НЛ-1

НЛ-2

3

ПРОСВІТНИЦТВО

Дж. Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Роман,композиція. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

НЛ-3

НЛ-4

4

Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

НЛ-3

НЛ-4

5

Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

НЛ-3

НЛ-4

6

Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

НЛ-3

НЛ-4

7

Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

НЛ-2

НЛ-4

8

Й. В. Ґете Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

НЛ-2

НЛ-4

9

Й.К.Ф.Шиллер Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера.

10

Пафос твору «До радості», який став гімном Євросоюзу.

11

Контрольна робота№ 1. Просвітництво Твір.

12

РОМАНТИЗМ

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

13

Г.Гейне Специфіка німецького романтизму «Книга пісень» : особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.)

НЛ-1

14

Г.Гейне Книга пісень» Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови. «Коли розлучаються двоє…»

15

Г.Гейне «Книга пісень» Особливості художнього бачення світу («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…»).

НЛ -1

16

Дж.Н. Гордон Байрон Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у віршах. «Мій дух як ніч…».

НЛ -2

НЛ-3

НЛ-4

17

Дж.Н. Гордон Байрон Фольклорні та біблійні мотиви у ліриці поета. «Хотів би жити знов у горах…».

18

Дж.Н. Гордон Байрон поема «Мазепа» Українська тема в поемі.

НЛ-2

19

Дж.Н. Гордон Байрон поема «Мазепа» Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

НЛ-3

20

Контрольна робота № 2. Романтизм Літературний диктант

21

ТВОРЧІСТЬ О.ПУШКІНА

О. С. Пушкін. Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання у віршах митця («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…»)

НЛ-1

НЛ-3

22

О. С. Пушкін Тема призначення мистецтва у віршах митця. («Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»)

НЛ-1

23

П.Ч..О. Пушкін «Скупий лицар» Влада грошей – тем, яка стала ведучою в загальноєвропейській літературі 19 ст.

НЛ-4

24

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

НЛ-1

25

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМА З РЕАЛІЗМОМ

Традиції світової літератури і культури у творі «Євгеній Онєгін». (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

НЛ-4

26

Зображення різних сфер життя у творі «Євгеній Онєгін» (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).

27

О. Пушкін «Євгеній Онєгін». Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

28

Р.М. (п)Написання сторінки щоденника.

НЛ-4

29

Контрольна робота № 3 Взаємодія романтизму і реалізму (творчість О. Пушкіна). Тести

30

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМА З РЕАЛІЗМОМ. ТВОРЧІСТЬ М.ЛЕРМОНТОВА

М. Ю. Лермонтов. Біографія у спогадах сучасників.

НЛ-1

НЛ-4

31

М. Ю. Лермонтов Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.). . («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»)

32

Р.М. (у) Власний переклад вірша

33

П.Ч. М. Ю. Лермонтов «Мцирі» Улюблений ідеал поета.

НЛ-3

НЛ-4

34

М. Ю. Лермонтов Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

НЛ-1

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

35

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу» Печорін: талановитість натури, багатогранність і суперечливість характеру. Печорін і Максим Максимич

НЛ-1

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

36

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу» Печорін: талановитість натури, багатогранність і суперечливість характеру. Печорін і Бела

НЛ-1

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

37

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу» Печорін: талановитість натури, багатогранність і суперечливість характеру. Печорін і Вера. Печорін і Мері

НЛ-1

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

38

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу» Печорін: талановитість натури, багатогранність і суперечливість характеру. Печорін і Грушницький

НЛ-1

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

39

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу» Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

40

Контрольна робота № 4. Взаємодія романтизму і реалізму (творчість М. Лермонтова). Індивідуальні відкриті питання

41

РЕАЛІЗМ

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом)

42

О. де Бальзак Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

43

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

44

«Гобсек» Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

45

«Гобсек» Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

46

«Гобсек» Проблема несправжніх ті справжніх цінностей.

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

47

П.Ч. О. де Бальзак «Шагренєва кожа» Філософський зміст повісті

НЛ-2

НЛ-3

48

М.В. Гоголь Петербурзький етап життя і творчості письменника.

НЛ-2

НЛ-4

49

М.В. Гоголь «Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

НЛ-2

НЛ-4

50

М.В. Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі.

НЛ-2

НЛ-4

51

М.В. Гоголь «Ревізор». Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

НЛ-2

НЛ-4

52

Р.М. (у)Аналіз сцени спектаклю

53

М.В. Гоголь Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

НЛ-2

НЛ-4

54

М.В. Гоголь «Шинель». Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

НЛ-2

НЛ-4

55

Контрольна робота№ 5. Реалізм Твір.

56

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДРАМАТУРГІЇ

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТ. ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

57

58

Г. Ібсен Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

Г. Ібсен «Ляльковий дім». Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

НЛ-2

НЛ-3

НЛ-4

59

П.Ч. Б. Шоу «Пігмаліон»

60

Р. Д. Бредбері Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

61

Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом». Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

62

Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом». Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

63

Р.М. (п)Відповідь на проблемне питання

64

Г. Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

65

Г. Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

66

Г. Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

67

Г. Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

НЛ-1

НЛ-3

НЛ-4

68

Контрольна робота № 6 Нова драма. Сучасна література Тести

69

Повторення «Перегорнувши останню сторінку»

70

Ознайомлення зі списком літератури для читання влітку

Програма «Зарубіжна література» 5-9 класи для загальноосвітніх закладів під кер. О.Ніколенко

Підручник «Зарубіжна література 9 клас»

Зарубіжна література 10 клас (профільний)

з\п

ТБЛМ

дата

Зміст уроку

Наскрізні лінії

Примітки

1

ВИСТУП

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій.

НЛ -2

2

Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

НЛ -2

3

ПЧ Н.Р.М. Гейман «Чому наше майбутнє залежить від читання». Про важливість читання в житті людини

НЛ-2 НЛ-1

4

РМ (п) Складання поста «Читачу ХХІІ ст. присвячується» для блога

НЛ-1

5

Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (1-2 уривки). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

НЛ-1

6

Гомер «Одіссея». Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства.

НЛ-2 НЛ-З

7

Гомер «Одіссея». Образ Одіссея

НЛ-З НЛ-4

8

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліг’єрі в історії європейської культури.

НЛ-З

9

Данте «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

НЛ-2

10

Особливости композиції «Божественної комедії». Концепція світу і людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

НЛ-2

11

Ренесанс в Англії. Здобутки і представники. Здобутки драматургії В.Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет».

НЛ-1

12

Провідні мотиви твору Шекспіра «Гамлет». Художній простір (данське королівство як символ).

НЛ-2 НЛ-З

13

Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів.

НЛ-З НЛ-4

14

РМ (у) Порівняння сонету Шекспіра 66 і монологу Гамлета «Бути чи не бути»

НЛ-2

15

Відкритість твору Шекспіра «Гамлет» в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

НЛ-1

16

Контрольна робота № 1. Золоті сторінки далеких епох. Літературний диктант

17

ПРОЗА ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ

Шляхи розвитку романтизму в Європі та США. Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму. Романтизм у Німеччині. Е.А.Т.Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи митецького шляху.

НЛ-2

18

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

НЛ-2 НЛ-З

19

Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи.

НЛ-2 НЛ-З

20

Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Ценобер». Викривальний зміст твору. Символіка.

НЛ-З

21

Значення М.Гоголя для розвитку світової культури. М.Гоголь і Україна. М.Гоголь за кордоном. Творча історія поеми «Мертві душі». Зв’язок композиції твору з поемою Данте «Божественна комедія».

НЛ-1 НЛ-2

22

Образи чиновників і поміщиків, засоби їх створення (портрет, художня деталь, мова та ін) в поемі М.Гоголя «Мертві душі»

НЛ-З НЛ-4

23

Неоднозначність образу Чичикова – головного героя поеми М.Гоголя «Мертві душі».

НЛ-З НЛ-4

24

М.Гоголь «Мертві душі». Образ автора. Ліричні відступи. Жанрова своєрідність твору.

НЛ-З НЛ-2

25

ПЧ Новели Гі де Мопасана

НЛ-З

26

ПЧ оповідання А.Чехова

НЛ-З

27

Контрольна робота № 2. Проза пізнього романтизму та переходу до реалізму. Твір

28

Поезія «чистого мистецтва». Ф.Тютчев – поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості.

НЛ-1

29

Ф.Тютчев «Іще горить в душі бажання», «Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності.

НЛ-1

30

А.Фет. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики. «Шепіт, ніжний звук зітхання»

НЛ-1

31

ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХІД ДО РЕАЛІЗМУ

Романтичні теми, мотиви, образи лірики А.Фета. Елементи імпресіонізму

НЛ-1

32

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце В.Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця.

НЛ-1

33

Зв’язок збірки «Листя трави з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки. Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство поета.

НЛ-1

34

РМ (п) Власний переклад українською мовою віршів Ф.Тютчева, А.Фета, В.Вітмена

НЛ-1

35

Контрольна робота № 3. Поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму. Аналіз поетичного твору

36

РОМАН ХІХ СТ.

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману ХІХ ст., національна своєрідність.

НЛ-1

37

Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст.

НЛ-1

38

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі Стендаля «Червоне і чорне».

НЛ-2 НЛ-З

39

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі Стендаля «Червоне і чорне».

НЛ-З НЛ-4

40

Образ Жульєна Сореля – головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне»

НЛ-З НЛ-4

41

Стендаль «Червоне і чорне». Зображення соціального середовища у творі. Символіка.

НЛ-З

42

Місце Г.Флобера в історії європейської літератури. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі «Пані Боварі».

НЛ-2

43

Сюжет і композиція роману Г.Флобера «Пані Боварі». Зображення суспільства.

НЛ-2 НЛ-З

44

Г.Флобер «Пані Боварі». Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів.

НЛ-З

45

Об’єктивний стиль Г.Флобера. психологічні деталі. Прихована позиція автора. Боварізм як суспільно-психологічне явище

НЛ-З

46

Контрольна робота № 4. Роман ХІХ ст. Тести

47

РОМАН ХІХ СТ.

Національна своєрідність російського роману ХІХ ст.

НЛ-1

48

Значення Ф.Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М.Гоголя.

НЛ-1

49

Сюжет роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя

НЛ-2

50

Ф. Достоєвський «Злочин і кара». «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

НЛ-З НЛ-2

51

Система персонажів роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

НЛ-З НЛ-4

52

Ф.Достоєвський «Злочин і кара». Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонфзм роману.

НЛ-З

53

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях О.Вайльда. абсолютизація творчості й творчої особистості в романі «Портрет Доріана Грея».

НЛ-2

54

Естетична програма О.Вайльда. проблема краси і моралі в романі «Портрет Доріана Грея».

НЛ-2 НЛ-З

55

О.Вайльд «Портрет Доріана Грея». Система образів

НЛ-З НЛ-4

56

Еволюція головного героя роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея».

НЛ-4

57

О.Вайльд «Портрет Доріана Грея». Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство автора в жанрі роману.

НЛ-З

58

Контрольна робота №5. Роман ХІХ ст. Твір

59

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця ХІХ- початку ХХ ст. художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

НЛ-1

60

Ш.Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму.

НЛ-1

61

Ш.Бодлер збірка «Квіти зла» (загальна характеристика)

НЛ-1

62

Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш.Бодлера

НЛ-1

63

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму.

НЛ-1

64

Естетичні погляди П.Верлена у вірші «Поетичне мистецтво»

НЛ-1

65

Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П.Верлена. сугестивність, музичність, живописність лірики

НЛ-1

66

Художнє новаторство А.Рембо.

НЛ-1

67

Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А.Рембо «Голосівки»

НЛ-1

68

Образ ліричного героя у вірші А.Рембо «Моя циганерія»

НЛ-1

69

РМ (у) Складання абетки символів поетів-модерністів.

НЛ-1

70

Контрольна робота № 6. Перехід до модернізму. Логічний ланцюжок.

71

ДРАМА НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Зміни в драматургії на межі ХІХ-ХХ ст. М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

НЛ-1

72

Ідея одухотворення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М.Метерлінка «Синій птах».

НЛ-2 НЛ-З

73

М.Метерлінк «Синій птах». Особливості розвитку сюжету роль фантастики.

НЛ-З НЛ-4

74

М.Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок

НЛ-4

75

РМ (п) Розгорнута відповідь на проблемне питання

НЛ-З

76

ЛК В.Короленко «У поганому товаристві»

НЛ-З

77

ЛК К.Паустовський нарис «Біла церква»

НЛ-1

78

Значення творчості П. Коельйо для сучасності.

НЛ-1

79

Пошуки сенсу буття в романі П. Коельйо «Алхімік»

НЛ-1 НЛ-2

80

П.Коельйо «Алхімік». Поняття «своя доля», «мрія душі», «смисл існування».

НЛ-З

81

Система образів (Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік) в романі П.Коельйо «Алхімік».

НЛ-З НЛ-4

82

Мотиви й образи світової культури у творі П. Коельйо «Алхімік». Ознаки роману-притчі

НЛ-4

83

ПЧ Дж. Селінджер – лауреат Нобелевської премії.

НЛ-2

84

Дж. Селінджер «Над прірвою у житі». Монолог відчаю: психологія юного скептика як основа роману.

НЛ-2 НЛ-З

85

Дж.Селінджер «Над прірвою у житі». Образ Холдена Колфілда.

НЛ-З

86

Контрольна робота № 7. Драма на межі ХІХ-ХХ ст. Сучасна література. Літературний диктант

87

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ПЧ Дж. Бойн «Хлопець у смугастій піжамі». Монолог 9-річного хлопця – основа роману.

НЛ-2

88

ДЖ.Бойн «Хлопець у смугастій піжамі» Образи роману. Цінність дружби.

НЛ-2 НЛ-З

89

Дж.Бойн «Хлопець в смугастій піжамі». Очевидна жорстокість війни очима дитини.

НЛ-З

90

Й.Ягелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді.

НЛ-2

91

Й.Ягелло «Кава з кардамоном»»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

НЛ-2 НЛ-З

92

Проблема батьків і дітей в романі Й.Ягелло «Кава з кардамоном»

НЛ-З

93

Й.Ягелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору.

НЛ-З

94

ПЧ Р.Ріггз «Дім дивних дітей». Цікавий сюжет, захопливі пригоди та романтика в одній книзі.

НЛ-1

95

Р.Ріггз «Дім дивних дітей». Образ Джейкоба – головного героя роману.

НЛ-1 НЛ-2

96

Р.Ріггз «Дім дивних дітей». Система образів твору.

НЛ-З

97

Р.Ріггз «Дім дивних дітей». Особливості стилю автора. Проблематика роману.

НЛ-З НЛ-4

98

РМ (у) Захист постера до твору сучасної літератури

НЛ-1

99

Контрольна робота № 8. Сучасна література. Тести.

100

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

НЛ-1 НЛ-4

101

Ознайомлення зі списком літератури для літнього читання

102

Гортаючи сторінки творів 10 класу. Роздуми, вподобання

Програма «Зарубіжна література» 10 -11 класи для загальноосвітніх закладів під кер. Л.Юлдашевої

І ПАМ’ЯТАЙТЕ!!!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!