Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування "Розвиток мовлення" для 1 класу

Інклюзивна освіта

Для кого: 1 Клас

21.10.2019

4077

505

1

Опис документу:
Складено за програмою корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти. Автори: Омельченко І.М., Федорович Л.О./Київ - 2018
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перевірено: Затверджено:

Заступник директора з НВР / / Директор школи / /

Корекційно-розвиткові заняття з «Розвитоку мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку, 1 клас

(70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень

Складено за програмою корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти. Автори: Омельченко І.М., Федорович Л.О./Київ - 2018)

уроку

Дата

Теми уроку

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи

І семестр

1

Розвиток фонематичного слуху: упізнання і розрізнення, ізольованих голосних і приголосних звуків, що правильно вимовляються, із низки звуків, слів.

Володіє навичками фонематичного аналізу, синтезу та сприймання й відтворення звукових образів звуків, слів.

2

Розвиток фонематичного аналізу і синтезу: виділення виділення голосних, потім приголосних на тлі інших звуків, односкладових та багатоскладових слів.

3

Виділення першого та останнього голосного звуку в слові, наголошеного голосного у двоскладових словах, місця звуку

4

Виділення першого, останнього приголосногозвуку із складу, односкладових, багатоскладових слів, місця звуку

5

Визначення послідовності звуків, у низці голосних (ау); в обернених складах (ам); у прямому відкритому (му); у закритому складі (мак)

6

Розвиток сприймання на слух матеріалу, що складається з окремих звуків, кількох складів, словосполучень.

Розрізняє на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення.

Встановлює кількість почутих звуків, складів у словах, слів у реченнях.

Виявляє серед звуків, складів, слів ті, які є «зайвими».

Слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), звучання якого триває до 2-3 і більше хвилин (50-80 слів).

7

Розвиток сприймання на слух, розуміння, запам’ятовування невеликих текстів, що належать до художнього й розмовного стилів

8

Сприймання на слух інструкцій, що стосуються виконання дій у процесі логопедичних занять.

9

Вправи на дихання. Постановка нижньодіафрагмального дихання.

Володіє навичками правильного нижньодіафрагмального дихання, голосоведення, рухами органів артикуляції та їх синхронним функціонуванням у мовленні.

10

Тривалий видих з вимовою звука, групи звуків, низки складів із 2-3-ох слів.

11

Розвиток голосу. Голосоутворення ізольованих звуків, їх поєднання з 2-3-ох звуків, їх вимова на видиху (із різною силою голосу та інтонацією).

12

Артикуляційна гімнастика. Статичні та динамічні вправи та їх чергування.

13

Формування артикуляційних укладів, розвиток сили, точності, координованості, синхронності артикуляційних рухів та кінестетичнихвідчуттів до рівня мінімальної достатності для постановки конкретного звуку й створення артикуляційного образу звука.

14

Подолання порушень групи свистячих

приголосних [с, с′, з, з′, ц, дз, дз′]

Подолання порушень групи шиплячих приголосних [ш, ж, ч, дж, щ],

Володіє навичками правильної вимови групи свистячих приголосних [с, с′, з, з′, ц, дз, дз′], групи шиплячих приголосних [ш, ж, ч, дж, щ], груписонорних приголосних [л], [л′]. [р], [р′] звуків ізольовано та у складах

різної структури.

15

Подолання порушень групи сонорних приголосних [л], [л′].

16

Постановка [р], [р′] звуків ізольовано та у складах різної структури.

17

Введення поставлених звуків і первинна автоматизація навичок вимови в складах різної структури

18

Уточнення вимови дзвінких [б], [д], [в], [з], [дз] приголосних звуків

Уточнення вимови м'яких [д′], [т′], [н′], [с′], [з′], [дз′], [л′], [р′] приголосних звуків

Володіє навичками правильної вимови дзвінких [б-п], [д-т], [в-ф], [з-с], [ж-ш], [ґ-к] і м'яких [д′-д], [т′-т],[н′-н], [с′-с], [дз′-дз],[л′-л],[р′-л] звуків.

19

Уточнення артикуляції вимови дзвінких приголосних звуків з опорою на зорове, слухове, тактильне сприймання, кінестетичне відчуття, що проявляються в заміні дзвінких приголосних звуків парними глухими звуками: [б-п], [д-т], [в], [з], [ж-ш]; в замінімя̕ ких приголосних парними твердими: [д′-д], [т′-т], [н′-н], [с′-с], [з′-з], [дз′-дз], [л′-л],

[р′-л].

20

Автоматизація твердих приголосних

[с, з, ц, дз], [ш, ж, ч, дж], [л], [р], [j],

Володіє навичками правильної вимови твердих [с, з, ц, дз], [ш, ж, ч, дж], [л], [р], [j], м'яких [с′, з′, дз′], [л′], [р′], дзвінких [б], [д], [в], [з], [ж], [ґ], глухих [п], [т], [ф], [с], [ш],[к] приголосних звуків у словах різної складової структури та в простих реченнях.

21

Автоматизація м'яких приголосних [с′, з′, дз′], [л′], [р′]

22

Автоматизація дзвінких приголосних [б], [д], [в], [з],[ж], [ґ].

23

Автоматизаціяглухих приголосних [п], [т], [ф],[с], [ш], [к] звуків

24

Робота над слуховим образом твердих звуків; уточнення правильного артикуляційного укладу при вимові твердих приголосних звуків, з одночасним розвитком фонематичногоаналізу та синтезу, складової структури у простих односкладових словах

25

Диференціація (внутрішньогрупова, міжгрупова) і автоматизація (слухова і вимовна) приголосних звуків [с-з], [с-ш,з-ж],[ш-ж],[л-р]

Володіє навичками диференціювання у вимові приголосних звуків: [с-з], [с-ш, з-ж], [ш-ж], [л-р]; [б-п], [д-т], [в-ф], [з-с], [ж-ш], [г-к]; [с-с′, з-з′, с′-з′],[л′-л], [р′-л] схожих за артикуляцією або за звучанням у словах, словосполученнях, простих реченнях, текстах, розмовному мовленні.

26

Диференціація (внутрішньогрупова, міжгрупова) і автоматизація (слухова і вимовна) дзвінких і глухих приголосних із парними глухими звуками : [б-п], [д-т], [в-ф], [з-с], [ж-ш],[г-к];

27

Диференціація (внутрішньогрупова, міжгрупова) і автоматизація (слухова і вимовна) м'яких і твердих приголосних звуків, що проявляється в заміні їх парними твердими: [с-с′, з-з′, с′-з′], [л′-л], [р′-л] з опорою на кінестетичні відчуття іслух, із одночасним розвитком фонематичного слуху, аналізу та синтезу в 1, 2, 3, 4-ох складових словах

28

Елементарні уявлення про поняття

«слово».

Володіє і правильно використовує граматичні форми слів та словотворчі моделі в словосполученнях і реченнях.

29

Розширення словника уявленнями про об'єкти довкілля їх призначення, ознаки. Уточнення розуміння і правильного використання в

мовленні: конкретних та узагальнюючих іменників, дієслів, прикметників.

30

Іменників, що позначають форму предметів; матеріали з яких зроблені предмети, речі; абстрактне значення; протилежних за значенням.

31

Дієслів, що позначають емоційний стан людей; протилежних за значенням.

Володіє і правильно використовує граматичні форми слів і словотворчих моделей в словосполученнях і реченнях.

32

Прикметників, що позначають кольори відтінки, форму, величину, смак, запах; якісних прикметників з допомогою яких характеризують людей; присвійні прикметники.

33

Займенників: зворотних, вказівних, питальних.

34

Числівників: кількісних і порядкових

35

Прийменників (у, на, за, під, з, над, через, перед). Сполучників (і, а, але; що, тому що).

36

Розвиток навичок правильного вживання слів, порядку слів у реченні, побудови простих і складних речень, правильного узгодження слів в реченнях.

Володіє і правильно використовує навички словозміни.

Володіє навичкою словотворення засвоєних граматичних форм слів.

37

Закріплення поняття «слово», знайомство з поняттям «речення».

38

Навчання елементарному аналізу та синтезу слів у реченні.

39

Словозміна. Уточнення правильного вживання множини іменників: (дитинчат тварин, в називному та непрямих відмінках)

40

Уточнення правильного вживання іменників-назв неживих предметів і живих істот чоловічого роду в знахідному відмінку

41

Уточнення правильного вживання іменників однини та множини в родовому відмінку з прийменниками;

42

Уточнення правильного вживання іменників-назв неживих предметів чоловічого роду в місцевому відмінку.

43

Закріплення правильного вживання: однини та множини, чоловічого, жіночого і середнього роду в непрямих відмінках (без прийменників і з прийменниками, що виражають просторові відношення);

44

диференціація прийменників із значенням місця, положення і напряму дії;

45

вживання дієслів однини та множини теперішнього часу; зворотних, вказівних займенників у відмінках.

46

Словотворення з допомогою суфіксів іменників, прикметників з емоційно

пестливими відтінками; коротких форм якісних прикметників; відносних прикметників; прислівників у формі порівняльного ступеня; диференціація зворотних і незворотних дієслів; дієслів доконаного та недоконаного виду.

Використовує навички аналізу та синтезу слів у реченні: виділяє перше

та останнє слово, визначає місце слова в реченні (початок, кінець, середину); складає речення із 3-4-ох слів у І семестрі та 3-5-ти слів у ІІ семестрі (з опорою на предметні картинки).

47

Утворення присвійно-відносних прикметників; якісних прикметників; дієслів із допомогою прийменників (в-, на-, при-, с-, у-, під-, від-, за-, по-, пре-, до); прикметників у формі порівняльного ступеня; повних і коротких прислівників теперішнього часу; підбір однокорінних слів; складних слів морфолого-синтаксичним способом.

48

Синтаксис: побудова речень-звернень; простих поширених речень без прийменників та з прийменниками; поширення речень за рахунок однорідних членів; побудова складносуряднихречень із сполучниками (а, але); складнопідрядних речень з сполучниками (що, щоб, якщо, тому що) із використанням різної інтонації: 49закінченості, спонукання, запитання, перерахування.

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді (за планом, самостійно).

Послуговується уміннями і навичками слухання і говоріння у різних видах діалогічного і монологічного мовлення.

49

Аналіз речення за словами та синтез речення із слів: визначає кількість (3-5) слів; складає схеми (з опорою на картинку та без опори); порядок слів із опорою на сюжетну картинку та схему, з опорою тільки на схему.

50

Розучування віршів із використанням графічних схем, наочних опор та ігор. Удосконалення інтонаційного оформлення в процесі декламування віршів, словесного вираження емоційно-оцінного ставлення до героїв літературних творів.

51

Ознайомлення з поняттями «текст»,

«речення», «слово», «склад», «звук».

Розрізнює усні та письмові висловлювання, текст. Обирає з поданих або добирає заголовок до поданого тексту. Визначає кількість речень у тексті. Володіє поняттям «речення», вміє складати речення з 3-4-ох слів із різною інтонацією.

Поділяє слова на склади з допомогою вчителя визначає одно-, дво-, трискладові слова.

Володіє поняттям «звук-буква», вимовою голосних [а, о, у, е, и, і] звуків та позначає їх буквами: а, о, у, е, и, і.

52

Складовий аналіз і синтез слів.

Звуки мовлення.

53

Наголос. Голосні звуки [а, о, у, е, и, і]. Голосні і приголосні звуки.

54

Позначення м'якості приголосних

м'яким знаком. Диференціація твердих і м'яких приголосних звуків і букв [д′-д] – буква Д, [т′-т] – буква Т, [н′- н] – буква Н, [с-с′] – буква С, [з-з′] – буква З, [л′-л] – буква Л, [р′-р] – буква Р.

55

Диференціація дзвінких і глухих

приголосних звуків і букв

56

Формування і розвиток навички читання. Спосіб читання. Темп читання.

57

Правильність читання. Усвідомленість читання.Виразність читання.

58

Смисловий і структурний аналіз тексту.

59

Розвиток ручної і дрібної моторики,

графомоторних навичок.

60

Розвиток зорово-просторового сприймання і зорово-моторної координації.

Володіє технічними навичками (правильно сидить, тримає ручку (олівець) під час письма; рухає руку вздовж рядка, орієнтується на сторінці зошита).

Графічно правильно зображує букви та їх поєднання, рівномірно розташовує слова в рядку; вміє позначати крапку, кому, знак оклику, знак питання, тире.

Визначає звуковий і буквений склад слів, написання яких відповідає їх вимові.

Списує друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог.

Розрізняє і правильно обирає формули етикету, що використовуються у спілкуванні з дорослими та дітьми, близькими і малознайомими людьми. Виявляє доброзичливе ставлення до однокласників у спілкуванні.

61

Розвиток просторово-графічної орієнтації.

62

Розвиток спрямованих рухів руки. Формування початкового вміння писати букви, склади, слова, характеристика сучасного рукописного шрифту

63

Правопис. Списування навчальних друкованих і рукописних текстів. Письмо під диктування.

64

Спілкування у просторі соціуму. Культура ввічливого спілкування.

65

Спілкування як взаємодія (децентровані дії).

66

Спілкування у просторі культури.

67

Спілкування у просторі природи.

68

Формування позитивного образу Я: «соціального Я», «внутрішнього Я» та «соціокультурного Я». Казковий герой як носій соціокультурних цінностей оптимально реалізує функцію ініціювання та організації спілкування в ході ігрової діяльності.

69

Формування довільності як компонента мовленнєвої діяльності, оволодіння планувальною функцією мовлення. Розвиток уміння планувати майбутню роботу, визначати

шляхи та засоби досягнення навчальних цілей

70

Цінності спілкування. Присвоєння соціокультурних та морально-етичних

цінностей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.