+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Формування здатності особистості до самовизначення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Формування здатності особистості

до самонавчання

Підготувала

Учитель трудового навчання

Тітішова О.В.

2018р

Якщо учень у школі не навчиться сам 
 нічого  творити, то і в житті  
він буде тільки наслідувати, копіювати.
Л. Толстой
Поганий вчитель викладає  істину, 
 а  гарний  учитель
вчить  її  шукати  самостійно.
                                                              А. Дістерверг

В Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Державній національній програмі «Освіта», Законі України «Про освіту» зазначається, що основна мета української системи освіти – створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, сформувати покоління, здатні навчатися упродовж усього життя, самостійно вирішувати життєво важливі питання. Обсяг інформації, необхідної для плідної праці та життя освіченої людини, постійно зростає, на перший план виходить здатність людини опановувати нові знання самостійно. Саме тому особливої актуальності набуває проблема формування самоосвітньої компетентності майбутнього випускника, вирішення якої потребує розробки ефективних засобів формування всебічно розвиненої особистості, здатної не лише застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності, але й постійно поповнювати їх.

Що таке компетенція, компетентність та самоосвітня компетентність? (слайди 3-6 )

Ключові компетентності випускника школи, який навчається у системі особистісно орієнтованого навчання (слайд 7-8)

Пізнавальна компетентність:

· навчальні досягнення;

· інтелектуальні знання;

уміння навчатися та оперувати знаннями.

Особистісна компетентність:

· розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

· обізнаність у власних сильних і слабких сторонах;

· здатність до рефлексії;

· динамічні знання.

Самоосвітня компетентність:

· здатність до самонавчання, розробка власних прийомів самоосвіти;

· відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності;

· гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах швидких змін;

· постійний самоаналіз,

самоконтроль за власною діяльністю.

Соціальна компетентність:

· вміння співпрацювати, робота в команді, комунікативні навички;

· здатність приймати свої рішення і прагнення до розуміння власних потреб;

· соціальне єднання, вміння визначити особисті ролі в суспільстві;

· ціннісні орієнтації;

· розвиток особистісних якостей, саморегуляція;

· культура міжособистісних відносин.

Здоровя особистості:

· соматичне здоровя;

· клінічне здоровя;

· фізичне здоровя;

· психічне здоров’я;

· рівень валеологічних знань

Сучасний випускник школи не завжди відповідає вимогам життя, зокрема, в таких сферах, як уміння організовувати свою освіту, розвивати компетентності, діяти самостійно в різноманітних критичних ситуаціях. Лише готуючи особистість, здатну до самоосвіти, сучасна школа може реалізувати модель випускника, спроможного до самостійного розв’язання власних і глобальних проблем, здібного до творчості, саморозвитку та самореалізації.

Пропоную розглянути самоосвітню діяльність учнів як сукупність декількох «само» : (слайд 9-11)

- самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;

- самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;

- самовизначення- вміння обрати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;

- самоорганізація – вміння планувати, організовувати робоче місце та діяльність;

- самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей;

- самокритичність – вміння оцінювати достоїнства та недоліки власної роботи;

- самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;

- самовиховання та саморозвиток – як результат самоосвіти.

Завдання вчителя- створити умови, за яких усі ці «само» мали б можливість адекватно розвиватися.

Щоб створити відповідні умови для самореалізації й саморозвитку , дитині потрібна:

- стійка навчальна мотивація;

- здатність ставити цілій визначати умови їх досягнення;

- оволодіння діями, що дозволяють розв’язувати навчальну задачу;

- здатність до самоконтролю та самооцінки результатів.

Щоб цього досягти потрібно, перш за все, визначити потенційні можливості учнів, їх інтереси, на основі цих знань пропонувати школярам цікаві й доступні для них завдання. Моніторингові дослідження сприяють постійному відслідкуванню результативності впливу цієї діяльності на якість освіти та корекції засобів її організації.

Для визначення потенційних можливостей учнів використовуються різноманітний інструментарій: (слайд 12)

анкети з прямими та відкритими відповідями, експертні оцінки, тести навчальних досягнень з предметів, методики вивчення мотивації навчальної та самоосвітньої діяльності, методики вивчення рівня розвитку розумових здібностей, методики що вивчають самооцінку, рефлексію учнів, опитувальники для вивчення ступеню задоволеності учнів самоосвітнім процесом.

Вивчення предметів в школі передбачає переосмислення ролі вчителя в освітньому процесі. Зростає роль вчителя як організатора навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку. (слайд 13)

У зв’язку з цим вчителям доцільно використовувати сучасні методики і технології навчання (інформаційна, проектно-дослідницька, модульна, технологія критичного мислення, диференційованого, особистісно-орієнтованого, проблемного навчання тощо), які передбачають організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з освоєння змісту навчального предмета.

З метою забезпечення пізнавальної і творчої активності учнів в освітньому процесі слід ширше використовувати сучасні хмарні технології, застосування яких забезпечить мобільність і актуальність освітніх ресурсів. Хмарне освітнє середовище дозволить без додаткових витрат використовувати сучасну комп’ютерну інфраструктуру, програмні засоби та послуги. Хмарні технології дають можливість залучити до освітнього процесу особисті комп’ютерні пристрої педагогічних працівників, учнів та їх батьків.

Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

Зміст навчальної програми орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, що покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей. У формуванні ключових компетентностей беруть участь усі навчальні предмети, інтегруючи процес навчання навколо них.

Кожен предмет, маючи власний компетентнісний потенціал, здійснює свій внесок у формування ключових компетентностей, тобто у творення навчального середовища української школи.

Навчальний процес зорієнтований на кінцевий результат у вигляді очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Провідним засобом такої діяльності учня є метод проектів. У процесі проектної діяльності під дослідженням розуміють визначення форми виробу, компонування його частин, колірне рішення або декоративне оформлення тощо.

Орієнтовний алгоритм роботи учителя складається з таких послідовних кроків: 1) учитель і учні разом обирають об’єкт проектування з урахуванням учнівських здібностей та інтересів, а також можливостей матеріально-технічного забезпечення шкільної майстерні; 2) досліджують (методами проектування) і обґрунтовують форму або конструкцію виробу; 3) досліджують і добирають матеріали, визначають необхідні технологічні процеси, за допомогою яких виготовлятиметься виріб; 4) розробляють необхідні для виготовлення виробу проектно- технологічні документи — малюнок, ескіз, технічний рисунок, кресленик, схема тощо. 5) виконують заплановані роботи.

Дослідження переконливо довели, що самостійна пізнавальна діяльність учнів у процесі навчання дозволяє успішно вирішити такі завдання:

а) формувати свідомість і зміцнювати знання;

б) виробити вміння і навички, передбачені програмою кожного предмета відповідно до цільової настанови;

в) навчити учнів послуговуватися набутими знаннями, вміннями та навичками в житті,

г) розвивати у учнів пізнавальні здібності (спостережливість, допитливість, логічне мислення, творчу активність у здобутті і застосуванні знань тощо);

д) виховувати культуру розумової праці;

е) виробити у учнів потребу самостійно підвищувати свій освітній рівень у подальшому.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти