Бібліотека матеріалів

Тема уроку: Глобальні зміни клімату.

Освітньо-виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна мета:

 1. Дати учням поняття про парниковий ефект, кислотні дощі, НЕЦ, гранично-допустимі викиди, гранично-допустимі концентрації.

 2. Сформувати навички самоконтролю шляхом сприймання відповідей товаришів, активної участі у роботі інших (ставлять запитання, доповнюють учителя і товаришів), внесення коректив у власні знання.

 3. Удосконалювати вміння учнів працювати з текстом і малюнками з підручника, додатковими джерелами знань, уміння порівнювати, виявляти загальні та відмінні ознаки простих і складних листків, способів їх розташування на пагоні, взаємозв'язки будови й функцій.

 4. Перевірити рівень знань, умінь і навичок у формі спостережень за пізнавальною активністю учнів, за бажанням працювати на уроці, за працездатністю, за проявом самостійності в розумових діях .

 5. Провести аналіз результатів:  виявити успіхи та недоліки в знаннях, уміннях, навичках чунів, встановити причини і шляхи їх усунення, визначити заходи, спрямовані на поліпшення успішності.

Розвиваюча мета:

 1. Розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.

 2. Розвивати мовну і слухову пам'ять.

 3. Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

 4. Розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.

 5. Розвивати творчі здібності учнів: інтелектуально-логічні та комунікативно-творчі; світоглядні властивості особистості; моральні якості, які сприяють успішній навчально-творчій діяльності.

Виховна мета:

 1. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів та власного здоров’я.

 2. Виховувати в учнів відповідальність за справу, яку вони виконують.

 3. Виховувати в учнів прагнення до отримання нових знань.

 4. Викликати бажання використовувати здобуті знання на практиці. 

Між предметні зв’язки: природознавство, біологія, медицина, географія.

Тип уроку: урок-лекція.

Клас: 11

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 1-2 хв

Привітання. Перевірка наявності учнів.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1 хв

Вік ХХІ – планету не впізнати,

Бо людина продовжує собі природу підкоряти.

Людино! Ти подивись, що в світі діється,

Але за цим усім твоя діяльність криється!

Річки розведені стічними водами,

Усі грунти насичені відходами,

Яскрава квітка пахне гербіцидами,

А від комах несе інсектицидами.

Скрізь на планеті потеплішало,

Повітря від чаду посірішало,

Дерева від отрути похилилися,

Каштани чорними зробилися,

Оболонки Землі отруту вбирають,

Кислотні дощі землю поливають,

Парниковий ефект вкоріняється…

Клімат навколо міняється.

Однією з глобальних проблем людства є зміни клімату. На жаль, це торкається і нашого регіону. Чого слід чекати в майбутньому та яких заходів потрібно вжити для попередження наслідків зміни клімату?

На сьогоднішній урок ми запросили вчених-спеціалістів, які працювали з додатковими джерелами інформації, вели спостереження та досліджували зміни клімату, вплив довкілля на здоров’я людини. Наше завданням на уроці: систематизувати, узагальнити матеріал, проаналізувати і зробити висновки про актуальність змін клімату в нашій місцевості.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 25-30 хв

Сучасна людина внаслідок господарської діяльності негативно вплинула на зміни клімату. Слово надається вченому-метеорологу.

Метеоролог

Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Згідно прогнозів провідних міжнародних наукових центрів із дослідження клімату, протягом наступного століття температура підвищиться на 2 – 5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни, зрозуміло, і в нашому регіоні.

В останні десятиліття в науковому світі широко обговорюється проблема змін клімату і пов’язаних із ними наслідків впливу на довкілля. Про захисну роль атмосфери, на дні якої ми живемо, нам відомо ще з уроків природознавства. Газове середовище рухливе. Тому потрібно говорити про середній і характерний стан атмосфери, про багаторічну сукупність погодних умов – про клімат території. Він визначає режими випаровування й витоку рік і озер. Кліматичні оптимуми та критичні межі позначаються на поширенні певних видів флори і фауни.

Який же сучасний екологічний стан нашого міста? Слово надається ученим-екологам.

Еколог 1

Як відомо, основу атмосфери складають її компоненти: азот – 78,08%, кисень – 20,95%, аргон – 0,93%, вуглекислий газ – 0,3%, інші 0,01%. Зі збільшенням вуглекислого газу в атмосфері вчені пов’язують зміни клімату і порушення енергетичного балансу планети. Звичайно, цей газ є необхідним компонентом фотосинтезу рослин. Унаслідок діяльності та незадовільного технічного забезпечення підприємств нашого міста його стає дедалі більше. Як відомо, це впливає на зміну середньорічної температури. Ознакою глобального потепління є підвищення середньої багаторічної річної температури за період з 1945 по 2006 р.р. з 7,3ºС до 7,5ºС.

Еколог 2

Зміна газо-пилового складу атмосфери породила такий феномен, як кислотні дощі, що формуються в атмосфері в результаті змішування розведених соляної, азотної, сірчаної кислот із сульфатом і нітратом амонію. Сірчана кислота утворюється з сірнистого ангідриду, який, стикаючись із вологою атмосфери, перетворюється спочатку на іонізований сульфат, а потім – на сірчану кислоту. Азотна кислота утворюється з оксиду азоту, соляна – при специфічних викидах промисловості.

Ці та інші кислоти випадають із дощем і швидко проникають у грунт, ріки, озера, грунтові води. Цим явищам сприяють підприємства, у наслідок діяльності яких в атмосферу потрапляє велика кількість хімічних елементів.

Ми бачимо, що атмосфера знаходиться у критичному стані. Пропоную послухати повідомлення спеціаліста з цього питання.

Кліматолог

За даними Національного Екологічного Центру України (НЕЦУ), сьогодні наша держава знаходиться на 10-му місці у світі після США, Росії, Японії, Німеччини, Канади, Великобританії, Франції, Італії та Австралії, із викидів парникових газів.

Основною причиною зміни клімату є використання викопаного палива та неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового ефекту. На кліматичні умови істотно впливає саме місто – розсіювання тепла з теплотрас, будинків, крім того надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності транспорту. У результаті надмірної централізації теплопостачання, експлуатації малоефективного зношеного устаткування, низької теплозахисної здатності огороджувальних конструкцій житлових будинків і громадських споруд перевитрати теплової енергії в житлово-комунальному господарстві становлять 25%. У зв’язку з цим температура повітря в місті вища, ніж на його околицях.

Сьогодні великої шкоди довкіллю і клімату, зокрема, завдають кислотні дощі. Пропоную звернутися до спеціаліста хімічних наук із проханням прокоментувати це явище.

Хімік

Вугільна промисловість, підприємства є одним із найважливіших чинників викидів парникових газів. Більш того, процес видобутку вугілля супроводжується викидами іншого важливого парникового газу – метану (СН4).

За найпоширенішою теорією, метан та вугілля формуються разом під час карбонізації – процесу, у результаті якого рослинна біомаса перетворюється під впливом біологічних та геологічних умов на вугілля. Метан зберігається у вугільних пластах та вивільняється при видобуванні вугілля. Чим глибші поклади вугілля, тим більше метану знаходиться у вугільних пластах. Окрім цього, метан також викидається у процесі обробки, транспортування та зберігання вугілля.

Об’єм викидів метану втричі менші, ніж викиди вуглекислого газу. Однак, метан є дуже потужним парниковим газом, його потенціал у 21 раз перевищує СО2. Протягом останніх двох століть концентрація метану в атмосфері збільшилася більше ніж у двічі. Переважно це сталося в нашій місцевості в результаті людської діяльності – видобутку вугілля.

На порозі третього тисячоліття, із подальшим розвитком техносфери обсяги змін клімату стають такими, що вже загрожують існуванню самої людини. Надаємо слово медику.

Медик

Трагізм ситуації не просто у змінах клімату, а й в адекватному погіршенні здоров’я людини. Домінуюче місце в структурі захворювань та смертності населення нашого міста посіли хронічні неінфекційні захворювання, передусім хвороби органів дихання, злоякісні новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, алергічні, генетичні та інші захворювання. Як не прикро, але спостерігається тенденція до зростання професійних хвороб шахтарів, сердечно-судинних, органів кровообігу, злоякісних новоутворень, а також психічні розлади. Однією з особливостей клімату нашої місцевості є повторюваність жаркого літа. У такий спекотний період спостерігається значне збільшення хворих на серцево-судинні захворювання.

Про погодні аномалії, які є наслідком змін клімату, пропоную вислухати коментар кореспондента місцевої газети.

Кореспондент газети «Наше місто»

Синоптики часто вживають вислів «характер погоди», маючи на увазі цілу складову природних факторів. Унаслідок техногенного впливу це сталося з погодою і кліматом в Україні й світі після «пережитого другого глобального потепління». Мова йде про постійність у природі й погоді наслідків глобального потепління, а це – посухи, спеки, буревії, різкі перепади температури тощо. Аналізуючи кліматичні дослідження і довгострокові прогнози погоди Українського науково-дослідного гідро-метеорологічного інституту, можна зробити висновок, що найголовніше те, що клімат у наших широтах назавжди втратив стійкість. Наслідком глобального потепління є всі погодні аномалії, які ми спостерігаємо на Волині, Україні, у світі. Ці аномалії властиві нині всій Землі. Поки що кліматологи не готові «фільтрувати причини», оскільки на формування клімату впливає все: і антропогенний фактор, і космічне випромінювання. Очевидно, що протягом найближчих років ми матимемо найрізноманітніші природні аномалії, зокрема, за нашими дослідженнями, їхня кількість буде збільшуватися. Ми не втечемо від сильних снігопадів і морозів, злив, посух, вітрів.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ 5 хв

(самостійна робота)

Завдання. Запропонуйте заходи, які б сприяли покращенню екологічного стану м. Полтава.

 • У теплу пору року двічі на день проводити зволоження вулиць міста, а особливо автостраду міжнародного значення.

 • Зобов’язати керівництво великих підприємств з викидом важких металів робити щомісячний звіт про кількість та стан викидів в атмосферу.

 • Залучити іноземні інвестиції для будування фабрики з переробки та утилізації сміття.

 • Провести озеленення міста.

ІV.ЗАВДАННЯ ДОДОМУ ТА ІНСТРУКТАЖ ПРО ВИКОНАННЯ 3 хв

 1. Підготувати доповідь про зміни клімату та наслідки аномалій в Україні.