Міністерство освіти і науки України

Чернівецька спеціалізована школа І ступеня № 15«Діджиталізація освіти – компетенції ХХІ століття»Підготувала:

вч. початкових класів

Бербенюк І.О.м. Чернівці, 2019р.

«Справжня ознака інтелекту не знання, а уява»

Альберт ЕйнштейнІнформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет.

Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в усьому світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя нон-стоп. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з основною діяльністю. Чинниками даної сучасної освітньої взаємодії є процеси глобалізації, Діджиталізація. Значною мірою вони визначають життя сучасної особистості та суспільства XXI століття . Поняття глобалізація освіти увійшло в українську педагогічну науку на початку ХХІ ст. в контексті досліджень глобальної освітньої політики та визначення стратегічних напрямів реформування освітньої системи України.

Під цифровою трансформацією розуміємо процес діджиталізації, що спрощує доступ до інформації. Це поняття науковці тлумачать як способи приведення будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з використанням цифрових технологій .

Сутнісними характеристиками цифрових технологій є:

  • мобільність, доступність та безкоштовність,

  • зберігання та використання інформації незалежно від місця знаходження,

  • відсутність необхідності оновлення та встановлення програмного забезпечення так, як технології «стали хмарними».

Таким чином, одним з викликів діджиталізованого суспільства є готовність педагога до цифрової трансформації процесу навчання, проектування індивідуальної освітньої траєкторії та організації сучасного процесу педагогіки партнерства між учнями та вчителем, педагогами та батьками.

Аналіз електронних інформаційних ресурсів кадрових агентств (Adecco, Advance, AGA Recruitment, Aurora, VSK Consulting, White Sales) дозволив зафіксувати певні тенденції підбору компаніями та установами кваліфікованих фахівців, що актуалізують необхідність розвитку особистісної гнучкості, адаптивності, комунікативності, рефлексивності, які визначено науковцями як soft skills та вмінь застосування можливостей цифрових технологій. Вирішення зазначеного можливе лише при впровадженні в систему освіти перспективних передових технологій, таких як цифрові, зокрема, для організації сучасної освітньої взаємодії. Таким чином, в системі національної освіти зумовлено необхідність гнучкого реагування на потреби у кадрах високої кваліфікації, конкурентоздатних, що передбачає оновлення способів і засобів комунікації.

Діджиталізація стає головним трендом сучасності та радикальним чином перетворює сутнісні характеристики процесів усіх сфер суспільного життя. Сьогодні вже неможливо закладу освіти залишатися осторонь цифрової трансформації. Новітні технології стали невід’ємною частиною нашого повсякденного буття.

Початкова школа - фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи. Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти основні навички. Сьогодні ж представляється інакше: вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі - місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров'я та емоційне благополуччя. Саме ці якості наших учнів і розвиваються в наші й школі з впровадженням цифрових технологій в освітній процес. Їх використання відкриває доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, надає абсолютно нові можливості для творчості, дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Це дає змогу здійснювати вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу д о предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

В роботі вчителі використовують готові мультимедійні презентації , створюють власні мультимедійні навчальні програми та презентації, проекти, використовують засоби мережі Інтернет у навчальній та позакласній роботі.

Діджиталізація являє собою усвідомлений підхід докорінного перетворення будь-яких процесів на основі використання цифрових технологій. Ефективність реалізації розвитку сучасної особистості передбачає оновлення способів взаємодії з використанням можливостей цифрових технологій. Необхідно розуміти, що цифрова трансформація – не модне тимчасове явище. Це глобальна тенденція і максимальну вигоду від якої отримають освітні заклади, що повною мірою стануть лідерами в області перетворення освітнього процесу на основі використання цифрових тенденцій, зокрема, й в процесі освітньої партнерської взаємодії, яка на сьогодні не має нормативно-виконавчого інструментарію. Її ідеї визначено в Концепції «Нова українська школа». Тому педагогіку співробітництва розглядаємо теж, як особливу технологію, яка є втіленням нового педагогічного мислення, джерелом інноваційних ідей, тою чи іншою мірою.

Таким чином, головним завданням навчання вважаємо перехід на якісно новий рівень побудови міжособистісної взаємодії між учасниками освітнього процесу, зокрема, з використанням можливостей цифрових технологій. Ці завдання реалізуються у спільній діяльності учителя й учнів, учителя і батьків, що передбачає взаєморозуміння, спільні інтереси та прагнення з метою особистісного розвитку школярів.

Зауважимо, що в силу своєї зайнятості більшість батьків не мають можливості бути активними учасниками процесу, брати участь в управлінні і впливати на роботу освітнього закладу. Тому потрібні механізми, які дозволять здійснювати оперативну взаємодію з ними, забезпечити рівноправність партнерства між закладом освіти та сім’єю.

Використання можливостей цифрових технологій для мережевої взаємодії з батьками є життєво необхідним. Це дозволить здійснювати оперативний обмін інформацією, проводити  консультації з різних питань, бути рівноправними партнерами. Щоб налагодити контакт з батьками, зробити взаємодію конструктивною, надати реальну допомогу необхідні активні форми взаємодії при яких батьки зможуть спостерігати за дитиною, відстежувати її досягнення, радіти спілкуванню незамінними теж є вище згадані вдосконалення.

З агальновідомо, що нас очікує повна діджиталізація освіти, яка станом на зараз є цифровою тільки на  2% у світовому масштабі. Навчання відбуватиметься через додатки та платформи, а  штучний інтелект і  віртуальна реальність відкриють нові можливості для освіти та розвивають ключові компетентності.

В Україні вже розвивають цей напрямок компанії Prometheus, EdEra, Preply, а також усесвітньо відома Grammarly, заснована групою українців. Такі стартапи роблять прямий внесок у майбутнє, адже якісна освіта дає поштовх усім іншим галузям.

Основними векторами розвитку цифрової освіти є:

Швидкість — навчання йде в ногу з часом, адже звичайне накопичення знань давно втратило свою актуальність.

Ентузіазм і мотивація — основоположні принципи в освіті, де викладачі стають координаторами, направляючи учнів в онлайн- і офлайн-режимі.

Доступність матеріалів в режимі реального часу, що спрощує процес отримання нових знань.

Міждисциплінарний контент — напрямок, стирає жорсткі межі між виробництвом, бізнесом та іншими сферами, тому вимагає об’єднувати знання з різних сфер життя.

Міністерство освіти і науки оголошуючи розвиток реформи НУШ на 2019 рік також наголошує на діджиталізації освіти. Відповідно до цих завдань, кожен педпрацівник сучасної професійної освіти повинен мати необхідні компетенції ХХІ століття — сформовану інформаційно-цифрову компетентність.

Висновок. На сучасному етапі розвитку країни значно підвищуються вимоги до рівня підготовки спеціалістів, які повинні володіти запасом теоретичних знань, практичних навичок, вміти орієнтуватись у складній ситуації, бути готовими приймати нестандартні рішення. У зв’язку з цим, школа в Україні сьогодні суттєво реформуються. Це потребує впровадження розвинених форм і методів навчання, які сприятимуть становленню особистості майбутнього спеціаліста.

Швидкий розвиток суспільства та зростання інформаційно-технологічної бази сприяли вдосконаленню комп’ютерної техніки, технологій програмування та, як наслідок, застосуванню нових інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання в навчально-виховному процесі.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

До школи приходить нове покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно-напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. ІКТ - це не мета, а засіб навчання. Комп'ютеризація повинна стосуватися лише тієї частини навчального процесу, де вона справді необхідна.

Таким чином, цифрова трансформація (діджиталізація) в початковій школі - це не просто нове віяння часу, а необхідність і пошук нового сенсу уроку.«Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються»
Гордон Драйден

Джерела:

  1. «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» навчальний посібник, Дніпро, НМЕТАУ, 2017.

  2. https://m.dt.ua/EDUCATION/cifrova-shkola-314536_.html

  3. https://m.facebook.com/groups/114415665917818?view=permalink&id=353653488660700

  4. https://m.facebook.com/groups/443952753004559?view=permalink&id=450599645673203

  5. https://www.facebook.com/824243341307855/posts/837161290016060/