Доповідб на тему : "Самоконтроль в сучасній школі "

Опис документу:
Сучасна школа переживає період, коли здійснюється рішучий поворот педагогічного процесу до особистості школяра, змінюється зміст шкільної освіти, який націлений на формування особистості нового типу, що має розвинену самосвідомість, громадянські якості, критичне мислення, стійку систему мотивацій, підвищену самооцінку, самоповагу, саморозвиток, діє творчо та активно, адекватно оцінюючи ситуацію та приймаючи рішення, працює в команді

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Самоконтроль в сучасній школі (з досвіду роботи)

(Самоконтроль як засіб формування мотиваційної діяльності сучасного учня)

Сучасна школа переживає період, коли здійснюється рішучий поворот педагогічного процесу до особистості школяра, змінюється зміст шкільної освіти, який націлений на формування особистості нового типу, що має розвинену самосвідомість, громадянські якості, критичне мислення, стійку систему мотивацій, підвищену самооцінку, самоповагу, саморозвиток, діє творчо та активно, адекватно оцінюючи ситуацію та приймаючи рішення, працює в команді. Навчання в школі, крім набуття знань, має виробляти такі риси особистості, як самостійність думки і дій, творче, насичене конструктивною ініціативою ставлення до виконуваної роботи. Нова школа має створювати сприятливі умови для самопізнання, саморозвитку, самовизначення та самореалізації особистості школяра. В ході навчально-виховної діяльності має відбуватися цілеспрямований розвиток певної системи психічних якостей особистості учня, що так необхідно для сучасного життя. Потребу розвивати спостережливість, творче мислення, оцінку своїх дій, самокритичність, здатність самому виявляти свої помилки і вміти їх позбуватися потрібно формувати постійно. Залучення учнів до самоконтролю і самооцінки знань є важливим фактором розвитку у них цих якостей особистості. Перевіряючи і оцінюючи результати своєї роботи, вони повинні визначити не лише правильність чи неправильність відповіді, засвоєння чи незасвоєння теми, а й те, як було одержано результат, яким способом, чи оптимальний він. Вміння перевіряти себе, аналізувати наслідки своєї роботи, робити з цього належні висновки належить до найважливіших навчальних умінь. Будь-яке вміння виробляється застосуванням знань на практиці, тренуванням. Тому-то і необхідно частіше включати учнів у самоперевірку і оцінку знань. Безперечно, якщо знати труднощі учнів і долати їх разом, то можна отримати певні результати, які стануть основою для подальшого розвитку особистості. Практична психологія нам підказує, що діти, долаючи труднощі чи доводячи справу до кінця, звикли до нагороди: вербальної («молодець», «розумниця»), емоційної (радість на обличчях дорослих), матеріальної (хоча це не найкращий засіб), а в школі – до оцінювання результатів учителем. Щоб оцінити, треба контролювати сам процес сформованості знань, умінь і навичок учнів, і тоді контроль стане важливим компонентом діяльності вчителя й учня у досягненні результатів.

Засобом активізації свідомості, зміцнення знань, розвитку умінь і навичок є самоконтроль. Згідно з ним учнів, які користуються повною довірою педагогів унаслідок свідомого ставлення до навчання, переводять на самоконтроль, довіряючи їм самим собі виставляти оцінку. Цей метод спонукає їх до підвищеної відповідальності. Кожний метод навчання вимагає активності не тільки вчителя, але й учнів. Спільність інтересів учасників навчального процесу ( учитель – учень) сприяє формуванню внутрішнього контролю учнів, який є основою для переходу до самоконтролю, а для вчителя, котрий фіксує важливі види діяльності, створює загальну програму контролю, яка сприяє формуванню стійкої мотивації навчання, впевненості у здобутті знань.

Самоконтроль – усвідомлювана регуляцiя людиною своєї поведiнки та дiяльностi для забезпечення вiдповiдностi їхнiх результатiв поставленим цiлям, вимогам, нормам, правилам тощо. Мета самоконтролю полягає в запобiганнi помилкових дiй чи операцiй та виправленнi їх. Важливу роль у процессах самоконтролю особистостi вiдiграє її самооцiнка. Самоконтроль є важливим засобом розумового та морального самовдосконалення особистостi. Навички самоконтролю формуються в дiтей у процесi iгрової, навчальної, трудової дiяльностi пiд впливом дорослих i колективу. Виховувати навички самоконтролю необхiдно вже з дошкiльного вiку, поступово удосконалюючи й ускладнюючи їх у процесi вiкового розвитку. Треба наполегливо вчити дiтей планувати й контролювати свої дiї, слiдкувати за собою, передбачати наслiдки своїх дiй i спiввiдносити їх з тими, якi вимагаються. Метод самоконтролю полягає в усвідомленому регулюванні учнем своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Показником сформованості самоконтролю є усвідомлення учнями правильності плану діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. Ефективним засобом формування в учнів навичок самоконтролю є використання колективних (фронтальних) перевірок у поєднанні з контролем з боку вчителя. Рівень сформованості самоконтролю суттєво впливає на ставлення особи до своєї діяльності, до навколишнього середовища. Добре налагоджений механізм самоконтролю сприяє зростанню впевненості учня у власних силах, створює можливість змагання з самим собою, знаходження причин невдачі в самому собі, знімає можливість конфлікту між учителем і учнями. У процесі формування самоконтролю учні набувають досвід подолання інтелектуальних труднощів, визначають різницю між результатами своєї праці і особистим потенціалом, розвивають потребу і мотиви до самовдосконалення і самоосвіти. За допомогою самоаналізу і самоконтролю учень може виявити причину і необхідні шляхи виправлення недоліків, які виникають на шляху пізнання. Результати самоконтролю і самооцінки знань з окремих тем доцільно заносити в класний журнал. Це підсилюватиме їх вагомість, впливатиме на зміцнення відповідальності учнів за навчальну роботу, виховання почуття власної гідності, чесності. Організація самоконтролю і самооцінки учнями знань орієнтує їх на краще розуміння дружньої взаємодопомоги. Відпадає потреба у підказуванні, "шпаргалках". Замість цього з'являється потреба у взаємодопомозі, взаємоперевірці.

Отже, навчання – це не тільки повідомлення нової інформації, але і навчання прийомам самостійної роботи, взаємоконтролю, самоконтролю, прийомам дослідницької діяльності, умінню добувати знання, узагальнювати та робити висновки. З метою навчити дитину самостійно будувати процес свого навчання через рефлексію (форма теоретичної діяльності людини, яка напрямлена на осмислення своїх особистих дій), через співпрацю з товаришами та вчителем я розробила для кожного класу картки самоконтролю (КС), які можуть удосконалюватися. Кожен із нас знає, що вивчення математики порівнюють зі ланцюгом у якому якість засвоєння нової теми залежить від рівня знань вивчених попередніх тем. Саме цим я і керувалася при складанні карт самоконтролю. Картка складається із перелічених тем (які можуть змінюватися) із попередніх класів, які потрібно знати (повторити чи вивчити) для вдалого засвоєння програмового матеріалу, наприклад, з алгебри (поглиблене вивчення) 8 класу та позначення їх впливу до кожної теми (Додаток 1). Учень, отримавши КС організовує самостійно свою роботу, повторює (учить) матеріал з перелічених тем, які впливають на результативність рівня засвоєння знань і робить помітку «+» сам або до співпраці запрошує товариша. Під час повторення на уроці, на консультації чи на перерві я перевіряю істинність заповнення КС. Якщо учень підтвердив свою помітку «+», то у відповідному прямокутнику я ставлю свій підпис. Зрозуміло, що часу не достатньо, щоб у кожного учня перевірити кожну тему, тоді я працює на довірі. Після вивчення теми учень у КС виставляє тематичну оцінку і аналізує вплив правдивості виставлення «+» чи їх відсутність на результат навчання.

На мою думку, посилення контролю усього процесу навчання позитивно впливає на мотиваційну сферу, піднімає якість навчання, робить його керованим та результативним, спонукає учнів до активної участі в навчально-пізнавальній діяльності, сприяє активізації навчального процесу, стимулює учнів до взаємо навчання, допомагає правильній самооцінці рівня засвоєння математичних знань та їх результатів, дає інформацію для самовдосконалення.

Література

 1. Бевз Г.П. Методи навчання математики. – Х.: Основа, 2003

 2. Кулагіна І.Ю., Колюцький В.М. Вікова психологія: повний життєвий цикл розвитку людини. - М., 2001. - 292 с.

 3. Мерзляк А.Г. Полянський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підруч. для 8 кл. з поглибл. вивч. математики. – Х.: Гімназія, 2008. – 368с.

 4. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. – 192с

 5. Обухова Л.Ф. Вікова психологія. - М., 1996. - 290 с.

 6. Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др; под.ред. И.В.Дубровиной. М.: Просвещение, 1991. – 303 с.

 7. Слєпкань З.І. Методика навчання математики. – К.: Зодіак - Еко, 2000

 8. С.Гончаренко.Український педагогiчний словник. - Київ: Либiдь, 1997. - 376с.

 9. Тухман И.В. Развитие самоконтроля в учебной деятельности младших школьников// Нач. школа. – 2005. - № 2.

 10. Хрестоматія по віковій психології / Під ред. Д.І. Фельдштейна. - М., 1996. - 530 с.

 11. Ягупов В.В. Педагогіка . Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Самостійна робота учнів. – К.: Зодіак - Еко, 2004

Додаток 1

КАРТКА САМОКОНТРОЛЮ

учня (учениці) 8 - … класу

Прізвище, ім’я учня

Т е м а

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

1

Означення натуральних чисел

2

Означення цілих чисел

3

Означення раціональних чисел

4

Функція

5

Перетворення виразів

6

Рівняння

7

Система рівнянь

8

Формули скороченого множення

9

Основна властивість дробу

10

Дії із звичайними дробами

11

Властивості степеня з натуральним показником

12

Винесення спільного множника за дужки

13

Дії з раціональними числами

14

Многочлени. Одночлени

15

Рівносильні рівняння

16

Числова пряма

17

Розв’язування систем рівнянь

18

Модуль

19

Розкладання многочленів на множники

20

Ознаки подільності

21

Дільники і кратні числа

22

Ділення з остачею

23

НСД

24

НСК

25

Прості і складені числа

26

Взаємно прості числа

ТЕМАТИЧНА

Т1 Множини та операції над ними

Т2 Раціональні вирази

Т3 Нерівності

Т4 Квадратні корені. Дійсні числа

Т5 Квадратні рівняння

Т6 Основи теорії подільності

Додаток 2

 • «Если вы не правы, признайте это сразу и чистосердечно» (Дейл Карнеги)

 • «Побеждающий других селен, а побеждающий себя самого могущен» (Лао-Цзы)

 • «Но чтобы понимать и прощать необходимо овладеть характером и выработать самоконтроль» (Дейл Карнеги)

 • «Внутренний рост осуществляется посредством решения возникающих проблем. Если нет проблем – нет возможности для развития» (Михаэль Ройтман)

 • «Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то стоит» (Дейл Карнеги)

 • «Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных» (Дейл Карнеги)

 • «Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад» (Дейл Карнеги)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методологічні основи організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу дитини із особливими освітніми потребами»
Маргарита Сергіївна Чайка
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.