до бібліотеки курсів

Курс «КОМПОЗИЦІЯ КОСТЮМА»

174 слухача

зараз проходять цей курс

20 користувачів

успішно завершили навчання

Автор курсу

Ковальська Ольга Миколаївна

викладач спеціальних дисциплін, завідувач дизайнерсько- конструкторського відділення Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну

Данилова Зоя Олександрівна

викладач спеціальних дисциплін, заступник директора з навчальної роботи Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну

Сертифікат

Почніть навчання вже сьогодні й отримайте цінні знання та сертифікат за проходження курсу. Обирайте власний темп і навчайтеся у зручний для вас час. Курс створено як загальноосвітній.

* Цей курс НЕ є офіційним курсом
підвищення кваліфікації для педагогічних працівників від ТОВ «Всеосвіта».

Анотація

Курс КОМПОЗИЦІЯ КОСТЮМА, який буде цікавим для:

- здобувачів освіти спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, які опановують дисципліну в межах навчального плану;

- випускників вказаних спеціальностей – які продовжують свою самоосвіту в межах фаху;

- а також всім небайдужим до процесу створення цікавих, гармонійних образів.

ОСОБЛИВІСТЮ КУРСУ Є АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДЕНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (СЛУХАЧІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ).

Курс КОМПОЗИЦІЯ КОСТЮМА розроблено для вивчення базових основ композиції: її елементів, прийомів, засобів та законів.

Курс КОМПОЗИЦІЯ КОСТЮМУ розбито на 5 модулів, кожен з яких складається з відео-лекції, її текстового варіанту в електронному вигляді, практичних вправ на закріплення матеріалу, вправ для самостійного виконання, тестового контролю знань.

В разі успішного засвоєння матеріалу курсу, кожен зможе розкрити свої творчі здібності, прокачати образне мислення, розібратися з правилами та законами побудови гарного завершеного образу, дати початок формуванню себе як сучасної креативної особистості.

В якості приємного бонусу буде можливість отримання іменного сертифікату, який засвідчить опанування програми курсу.

Всі напрацьовані матеріали є результатом досвіду викладання дисципліни в Дніпровському державному коледжі технологій та дизайну.

Програма

У результаті проходження курсу ВИ будете

знати: базові основи композиції; закони, засоби, правила, прийоми та види композиції; особливості композиційної побудови костюма; поняття кольорової гармонії в композиції та значення кольору при проєктуванні образу.

вміти: використовувати на практиці отримані знання та навички для втілення творчого задуму; відповідно до завдання розробляти ескізи логічної, композиційно завершеної, гармонійної форми костюма; знаходити цікаве, творче композиційне рішення; проявляти креативне мислення та творчу індивідуальність.

1 модуль. Загальні положення.

Про курс «Композиція костюма».Терміни "одяг", "костюм".Функції одягу. Визначення композиції. Види композиції. Елементи та прийоми композиції. Закони та правила композиційної побудови костюма.

тестове опитування, виконання завдань

2 МОДУЛЬ. Елементи композиції.

2.1 Форма та процес формоутворення.

Форма як основа виразу задуму композиції моделі, її види. Характеристика ознак форми. Лінії форми.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

2.2 Геометрична структура форми одягу.

Визначення силуету, його види. Класифікація силуетів. Основні лінії силуету.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

2.3 Колір в костюмі.

Фізичні властивості кольору, групи кольорів. Принцип побудови кольорового кола. Гармонія 2-х і 3-х кольорів.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

2.4 Матеріали та декоративні оздоблення в костюмі.

Пластичні та декоративні властивості матеріалів. Поняття про структуру та фактуру матеріалу. Декоративні оздоблення в костюмі. Види оздоблення.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

3 МОДУЛЬ. Прийоми композиції.

3.1 Відношення і пропорційні закономірності в костюмі.

Поняття про відношення, їх види. Поняття про пропорції. Види пропорцій.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

3.2 Ритмічні закономірності в організації костюму.

Поняття про ритм. Види ритмічної організації елементів костюма. Симетрія і асиметрія в костюмі.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

Модуль 4. Види стильового рішення костюму.

Основні групи стильових рішень сучасного костюму. Класичний стиль, характеристика, особливості. Спортивний стиль, характеристика, особливості. Мікростилі спортивного стилю. Характеристика романтичного стилю. Характеристика фольклорного стилю. Поняття про дифузійний стиль.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

Модуль 5. Зорові ілюзії в костюмі.

Поняття про зорові ілюзії. Типи зорових ілюзій. Використання зорових ілюзій в костюмі.

тестове опитування, виконання завдань; практична робота обов`язкова для виконання здобувачами освіти ДДКТД

Навчальний план

Найменування розділів, модулів, тем Вид контролю

Модуль 1. Загальні положення.

Мета та завдання курсу «Композиція костюму». Поняття про композицію. Основні категорії композиції. Закони та правила композиції.

Вид контролю: Тест

Модуль 2. Закономірності композиції костюму – елементи композиції.

Вид контролю: Тест

Модуль 3. Закономірності композиції костюму – прийоми композиції.

Відношення і пропорційні закономірності в костюмі. Ритмічні закономірності в організації костюму.

Вид контролю: Тест

Модуль 4. Види стильового рішення костюму

Вид контролю: Тест

Модуль 5. Зорові ілюзії в костюмі

Вид контролю: Тест